1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Awtomatiki poçta
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 555
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Awtomatiki poçta

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.Awtomatiki poçta - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Awtomatiki poçta - Programmanyň skrinshoty - На русском

Häzirki zaman dünýäsinde, ähli amallar awtomatlaşdyrylan we aragatnaşyk gurallary adaty bir zat bolansoň, guramalar maglumat maglumatlaryny girizmek ýa-da dürli resminamalary, suratlary goşmak, gymmatly wagtlaryny optimallaşdyrmak arkaly awtomatiki usulda habar ibermeli. Awtomatiki paýlamak, wagt guşaklygyny, materiallaryň hilini we tizligini göz öňünde tutup, e-poçta, Viber-e SMS ibermegi aňladýar. Paýlaýyş amallaryny awtomatlaşdyrmak üçin, iş wagtyny we serişdeleri sarp etmegi optimallaşdyrýan zerur işlemegi we mümkinçilikleri üpjün edýän programma üpjünçiligini gurnamak üçin ähliumumy baglanyşyk gerek. Iň oňat programma üpjünçiligini ösdürmek Univershliumumy Hasaplaýyş Ulgamy, elýeterli bahany göz öňünde tutup, her aýda goşmaça tölegler we köpsanly işlemek üçin her bir kärhana üçin aýrylmaz önümdir. Bular. Maglumat maglumatlary, bildirişleri, suratlary, mahabat we bonuslar baradaky maglumatlary, töleg habarnamalaryny we beýleki wakalary awtomatiki paýlamakdan başga-da, programma resminamalary dolandyrmagy üpjün edýär, işgärleriň işine gözegçilik edýär we döretmek üçin bir maglumatlar bazasyndaky ähli amallary jemleýär we hasabat bermek. Programmada awtomatiki poçta ibermek, ulanyjy üçin amatly islendik usul bilen mugt amala aşyrylýar. Köpçülikleýin poçta ibermek, bir CRM maglumat bazasynda bar bolan köp sanly abonente maglumat maglumatlary berilmegini aňladýar. Köpçülikleýin habarlaşma zerur materiallary takyklyk bilen iberip, müşderileriň çäksiz sanyny göz öňünde tutup biler. Awtomatiki poçta ibermegiň wagtyny, mowzugyň senesini we adyny, birikdirilen faýllary kesgitläp, telefon belgileriniň dogrulygyny we elýeterliligini awtomatiki barlaýarsyňyz. Awtomatiki poçta bilen iberilýän programma üpjünçiligi, müşderileri bulaşdyrmazlyk we maglumatsyz goýmazlyk üçin dürli reňklerde müşderileri dürli materiallar bilen üpjün eder, materiallary ibermegiň we ibermegiň ýagdaýyny görkezer.

Dataeke-täk maglumatlar binýadyny, resminamalary we hasabatlylygy ýöretmek, materiallary aňsatlaşdyrmak üçin el bilen ýa-da awtomatiki usulda ýerine ýetirilip bilner. Resminamalaryň awtomatiki döredilmegi takyk maglumatlary we mukdar atlaryny bermek bilen wagt sarp edilişini optimizirlemäge kömek eder. Maglumat importy, uzakdaky serwerde awtomatiki usulda saklanylýan we takyk we ýokary hilli saklanylmagyny üpjün edýän ulanylýan materiallaryň hilini ýokarlandyrýan materiallary goşmak üçin hem ulanylyp bilner. Awtomatiki poçta bilen işlemek we müşderiler bilen işlemek taryhy hasabatlary taýýarlamak we ýerine ýetirilen işiň netijeliligine statistik derňew geçirmek üçin saklanýar. Habarlary ibermek üçin awtomatiki hasaplamany amala aşyryň, ähtimal ulgamda derrew bolmagy mümkin, görkezilen formulalary göz öňünde tutup, ulanylan aragatnaşyk we müşderiler üçin nyrhlary hasaplamak. Balansa tölegler dürli usullar bilen, nagt we nagt däl görnüşde (terminallar, töleg kartoçkalary arkaly) derrew tölenýär.

Habarlary awtomatiki paýlamak programmasy aýrylmaz kömekçä öwrüler, önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrmaga, müşderiler bilen işi tertipleşdirmäge, ofis işini ýola goýmaga we maliýe hereketlerini yzarlamaga kömek eder. Synag wersiýasyny web sahypamyzda gurnamak mümkin, munuň üçin haýyş ibermek ýeterlikdir we geňeşçilerimiz islenýän önümi maslahat bererler we saýlarlar.

Awtomatlaşdyrylan habarlaşma programmasy, guramanyň öndürijiligini ýokarlandyrýan ýekeje programma bazasyndaky ähli işgärleriň işini birleşdirýär.

Çykýan jaňlar üçin programma, kompaniýamyzy döredijiler tarapyndan müşderiniň şahsy isleglerine görä üýtgedilip bilner.

Hatlary ibermek we hasaba almak müşderiler üçin e-poçta ibermek arkaly amala aşyrylýar.

Synag re iniminde e-poçta paýlamak üçin mugt programma, programmanyň mümkinçiliklerini görmäge we interfeýs bilen tanyşmaga kömek eder.

Wiber habarlaşma programmasy, Viber habarçysyna habar ibermek ukyby bilen ýeke-täk müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Köp SMS iberilende, SMS ibermek programmasy habar ibermegiň umumy bahasyny öňünden hasaplaýar we hasabyň balansy bilen deňeşdirýär.

Poçta ibermek programmasy, programma tarapyndan awtomatiki usulda döredilýän goşundyda dürli faýllary we resminamalary goşmaga mümkinçilik berýär.

Mugt jaň ediji iki hepde demo wersiýasy hökmünde elýeterlidir.

Bildirişleri ibermek programmasy müşderileriňize iň täze habarlardan elmydama habarly bolmaga kömek eder!

Wiber poçta programma üpjünçiligi, daşary ýurtly müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak zerur bolsa, amatly dilde poçta ibermäge mümkinçilik berýär.

Mugt SMS habarlaşma programmasy synag re modeiminde elýeterlidir, programmanyň satyn alynmagy aýlyk abuna töleglerini öz içine almaýar we bir gezek tölenýär.

SMS programma üpjünçiligi, işiňiz we müşderiler bilen gatnaşygyňyz üçin çalşyp bolmajak kömekçi!

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-05-27

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Awtomatiki poçta ibermegiň wideosy - На русском

SMS ibermek üçin programma belli bir adama habar ibermäge ýa-da birnäçe alyja köpçülikleýin poçta ibermäge kömek eder.

Internet arkaly SMS üçin programma habarlaryň iberilişini seljermäge mümkinçilik berýär.

E-poçta habar býulleteni programmasy, bütin dünýäde müşderilere iberilip bilner.

Kompýuterden SMS ibermek programmasy, iberilen habaryň ýagdaýyny seljerýär we iberilendigini ýa-da berilmeýändigini kesgitleýär.

Telefon belgilerine hat ibermek programmasy sms serwerindäki aýratyn ýazgydan ýerine ýetirilýär.

Uniwersal hasapçylyk ulgamynyň web sahypasyndan işleýşini barlamak üçin demo wersiýasy görnüşinde poçta ibermek üçin programmany göçürip alyp bilersiňiz.

E-poçta ibermek üçin mugt programma, programmadan poçta ibermek üçin saýlan islendik e-poçta salgylaryňyza habar iberýär.

Köpçülikleýin poçta ibermek programmasy her bir müşderä aýratyn habarlary döretmek zerurlygyny aradan aýyrar.

Müşderilere jaň etmek üçin programma, ses re modeiminde müşderi üçin zerur habary iberip, kompaniýanyňyzyň adyndan jaň edip biler.

Müşderilere arzanladyşlar barada habar bermek, bergileri habar bermek, möhüm bildirişleri ýa-da çakylyklary ibermek üçin hökman hatlar üçin programma gerek bolar!

SMS habarlaşma programmasy şablonlary döredýär, olaryň esasynda habar iberip bilersiňiz.

Universalhliumumy hasaba alyş ulgamy, ýörite saýlanan aragatnaşyklara awtomatiki usulda poçta ibermäge mümkinçilik berýär.

Müşderi toparlarynyň poçta gutusyna belli bir kriteriýalara laýyklykda mugt poçta ibermäge mümkinçilik berýän awtomatiki programma.

Poçta ibermek, bütin dünýäde SMS habarlary ýa-da Poçta arkaly amala aşyrylýar.

Awtomatiki programmamyzy birleşdirmek we durmuşa geçirmek arkaly kärhananyň ýagdaýy ýokarlanýar.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Terjimeçi kim?

Khoilo Roman

Bu programma üpjünçiliginiň dürli dillere terjimesine gatnaşan baş programmist.

Choose language

Kärhananyň bahasy elýeterli, ýakymly bonus bilen, aýlyk töleg ýaly goşmaça çykdajylar ýok.

Tehnologiki proseslere awtomatiki gözegçilik etmek, beýleki meseleleriň ýerine ýetirilmegi üçin wagt boşadar.

Maglumatlary awtomatiki girizmek, import etmek, belli bir maglumata girmäge mümkinçilik berýär.

Dolandyryş awtomatlaşdyrylan kömekçi enjamymyz bilen has aňsat we elýeterli bolar.

Programma hatda iň ýiti tankytçylaryňam talaplaryna laýyk gelýär.

Uzak möhletli ammar, ätiýaçlyk ammar bilen.

Iş amalyny awtomatlaşdyrmak.

Resminamalary dolandyrmak.

Bölümleri we ulanyjy toparlaryny bir köp ulanyjy ulgamyna jemlemek.

Ulgamyň her bir ulanyjysy üçin giriş we parol berilýär.

Awtomatiki poçta ibermek, ýerine ýetirilen işler barada hasabat bermek bilen, SMS, MMS, Poçta, Viber tarapyndan gaty çalt we täsirli amala aşyrylýar.

Habarlaryň gowşurylyş ýagdaýyny we habaryny barlamak mümkin.

Wagt yzarlamak, işlenen hakyky sagatlary hasaplamaga mümkinçilik berýär.

Internet birikmesi bilen käbir ýüklemeler ýerine ýetirilýär.

Işiň bahasyny hasaplamak, bahalaryň sanawyny we şahsy arzanladyşlary göz öňünde tutup amala aşyrylýar.Awtomatiki poçta sargyt ediň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
Awtomatiki poçta

Maglumat maglumatlaryny we abonent belgileriniň hakyky işini awtomatiki täzelemek.

Ulanyş hukuklarynyň wekiliýeti maglumatlaryňyzy nätanyş adamlardan ygtybarly goraýar.

Awtomatiki poçta ibermek üçin programmany synag wersiýasynda göçürip alyň.

Programma üpjünçiligi, zerur ölçeglere laýyklykda alyjylaryň sanawyny döredip biler.

Awtomatiki shema boýunça habar býulleteni, wagt guşaklygyny göz öňünde tutýar we dünýäniň islendik ýerine iberilip bilner.

Dürli daşary ýurt dillerini ulanmak.

E-poçta marketingi satuwdan ýa-da hyzmatlardan gelýän girdejini artdyrmaga mümkinçilik döredip biler.

Amatly we içgin interfeýs, berlen tabşyryklary ýerine ýetireniňizde dolandyrmak we köp ses bermek aňsat bolar.

Awtomatiki poçta bilen, tekst habaryna goşmaça resminama ýa-da surat dakmak mümkindir.

Hasaplamalary islendik walýutada goldap bolýar.

Programmada işleýän wagtyňyz ulanyjylaryň sany çäkli däl.

Göni poçta ibermek, zerur materiallary, adresi we habary çalt tapmaga mümkinçilik berýän mowzugy we tekstiň adyny görkezmek bilen amala aşyrylýar.

Materialshli materiallar awtomatiki usulda serwerde saklanýar.

Wakalaryň wagtyny kesgitläp, meseläni meýilleşdiriji arkaly maglumat maglumatlarynyň awtomatiki paýlanyşyny gurup bolýar.

Ulgamyň amatly bahasy.

Yzygiderli wideo gözegçilik.