1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Sport mekdebi üçin maksatnama
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 250
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU Software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Sport mekdebi üçin maksatnama

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Sport mekdebi üçin maksatnama - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Sport mekdebi üçin maksatnama - Programmanyň skrinshoty - На русском

Dürli programmalar bilen işlemek, elmydama bulaşmak mümkinçiligiňiz bolýar we netijede sport mekdebiniň işi aňsatlyk bilen bozulýar. Biziň hemmämiz sport mekdebiniň buhgalteriýa funksiýalaryna eýe boljak bir uniwersal sport mekdebiniň maksatnamasyny gözleýäris. USU-Soft, şeýle okuw jaýynyň işinde ulanylmaly dürli meseleler bilen işlemek üçin döredilen sport mekdebidir. Sport mekdebini dolandyrmak, buhgalteriýa we dolandyryş programmasynyň köp mümkinçilikleriniň we wezipeleriniň kömegi bilen amala aşyrylyp, her bir işe aýratyn gözegçilik edip bolýar. Sport mekdebiniň programmasyny ulanmagyň aňsatlygy ýönekeý interfeýsde bolup, onda diňe 3 esasy belligi ulanarsyňyz: modullar, kataloglar we hasabatlar.

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Sport mekdebi üçin programmanyň wideosy

Sport mekdebi üçin programmanyň wideosy - На русском

 • Sport mekdebi üçin programmanyň wideosy - На русском

Sport mekdebini awtomatlaşdyrmak geljege uly ädimdir. Sport mekdebinde, her aýlyk maliýe hasabaty ýaly hereketleriňizi adaty we bir gezekliklere bölýärsiňiz. Sport mekdebiniň ýolbaşçylaryna üns berilmeli. Gerekli maglumatlary dolduranyňyzdan soň, meýilnamalary, meýilnamalary ýa-da hasabatlary aňsatlyk bilen doldurýarsyňyz. Sport mekdebiniň buhgalteriýa we dolandyryş programmasy awtomatlaşdyryldy. Maglumat bazasyny bir gezek döredeniňizden soň, awtomatlaşdyryş dolandyryş programmasy tarapyndan bir sekuntda awtomatiki usulda amala aşyrylýan islendik hasaplamalary, meýilnamalary ýa-da meýilnamalary aňsatlyk bilen alarsyňyz! Sport mekdebine gözegçilik, hil gözegçiligi we işewür guramany ösdürmek baradaky bu programmany ulanyp başlanyňyzda tertipleşdirilýär. Sport mekdebiniň programmasy kararlaryňyzda we hereketleriňizde esasy kömekçi bolýar! Programma bilen sport mekdebini dolandyrmakda çylşyrymly zat ýok. USU-Softumşak hasapçylyk ulgamy, sport mekdebiniň programmasyny ýönekeý, çalt, aňsat çözmäge kömek edýär!


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language

Kompýuter programmasyny diňe bir ýerli däl, eýsem tor arkaly hem ulanýarsyňyz. Bu menejerler we işgärler üçin hem peýdaly - şahamça ulgamynyň işi birleşdirilip, maglumatlar bazasyna birikýärsiňiz we işi dünýäniň islendik ýerinden ýerine ýetirýärsiňiz. Ulgam interfeýsindäki her bir jikme-jiklik oýlanylandygy sebäpli her kim programmada işlemäge ukyply. Sport mekdebi üçin programma, şahsy islegiňizi göz öňünde tutup düzülip bilner - elli gowrak stil bar. Bu dolandyryş hasapçylyk programmasyny gurmak kararyna gelseňiz, kompaniýanyň abraýyny gowulaşdyrmak aňsatlaşdyrylýar. Informationhli maglumatlaryň elýeterliligini, takyklygyny we dolulygyny üpjün edýär we fitnes merkeziňizde dürli görnüşli türgenleşiklere we maşklara gözegçilik etmegi aňsatlaşdyrýar. Kompaniýaňyz baradaky maliýe hasabatlary guramanyň işini meýilleşdirmäge we satuw bölüminiň işgärlerini höweslendirmäge kömek edýär. Awtomatlaşdyryş, adam faktorynyň täsiri bilen baglanyşykly gülkünç ýalňyşlyklardan gaça durmaga kömek edýär we dolandyryşyň netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrýar. Kompaniýaňyzda meýilnamalaşdyrmak we gözegçilik etmek, logotip bilen işlemek gaty möhümdir. Kompaniýanyňyzyň nyşany ulgamyň esasy penjiresine ýerleşdirilip bilner we USU-Soft ulanyp döredilen we çap edilen ähli hasabatlarda we resminamalarda görkeziler. Programma, döreden her hasabatyňyza fitnes merkeziňiziň nyşanyny we jikme-jikliklerini goşýar. Dolandyryş ulgamynyň köp penjireli interfeýsi bar we funksiýalary ulanmak aňsat.

 • order

Sport mekdebi üçin maksatnama

USU-Soft bilen işleýän wagtyňyz, ekranyň aşagyndaky goýmalar arkaly penjireleriň arasynda geçip bilersiňiz. Iş ýerlerimiziň maglumatlylygy we amatlylygy ýaly häsiýetleri hödürleýäris. Işiňizi has amatly etmek we ulanmaýan ýerleriňizden dynmak üçin her tablisadaky sütünleriň islendik birini iki gezek basmak bilen gizläp bilersiňiz. Işgärlere gözegçilik etmek we üstünlik gazanmak üçin awtomatlaşdyryş programmasy ulanyja sütünleriň tertibini aňsatlyk bilen üýtgetmäge mümkinçilik berýär - bu adaty süýräp, syçanjygyň kursory bilen ýerine ýetirilýär. Programma sütünleriň giňligini aňsatlyk bilen sazlap biler. Programma üpjünçiligi marketing maksatly ulanylyp bilner - sazlamalarda diňe logotipi däl, eýsem adyny, jikme-jikliklerini we aragatnaşyk maglumatlaryny hem üýtgedip bilersiňiz. Munuň bilen müşderileriň kartoçkalaryny doldurmak üçin wagt tygşytlap bilersiňiz - girmeli ýeriňizden azajyk tapawutly ýazgyny göçüriň, zerur meýdanlary üýtgediň we ýatda saklaň. Esasy menýuda ulanyjy üç esasy bölümi tapýar - Hasabat, modul, direktoriýa.

Kataloglar diňe bir gezek doldurylýar, Hasabatlar dolandyryş işgärleri (administrator ýa-da dolandyryjy), Modullar gündelik iş üçin ulanylýar. Ulgamda döredilen kurslaryň sany diňe sport desgasynyň bar bolan ýady we mümkinçilikleri bilen çäklenýär. Awtomatlaşdyryş geljekdir! Has bäsdeşlik etmek we ähli garşydaşlardan aýlanyp geçmek üçin, işiňizde guramaňyzda bolup geçen ähli çäreleri hasaba almak üçin gowy programma gerek bolar. Halkara ülňüleri boýunça iň oňat programmalaryň biri hökmünde ykrar edilen USU-Soft programmamyzy size maslahat berýäris.

Durmuşda bagt we maksat duýmak üçin, özüni rahatlandyrýan we aňyny köşeşdirýän zatlary etmeli. Bu zatlar başgaça bolup biler, ýöne dünýäde bar bolan we dünýäniň islendik adamy hakda aýdyp boljak bir zat bar: sport maşklary. Bizi janly duýýar we bedenimize has köp gözegçilik edýär. Häzirki wagtda sport zallarynyň köpdügi sebäpli, bu sport mekdebine peýdasy we ähli artykmaçlyklary berjek bir zat gerek. “USU-Soft” munuň üçin zerur bolan ähli häsiýetleriň biri bolup biler.