Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Sport mekdebi üçin maksatnama
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 250
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Sport mekdebi üçin maksatnama

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Sport mekdebi üçin maksatnama

На русском:

Sport mekdebi üçin maksatnama
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

Demo wersiýasyny göçürip alyň

Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Sport mekdebi üçin programma sargyt ediň


Dürli programmalar bilen işlemek, elmydama bulaşmak mümkinçiligiňiz bolýar we netijede sport mekdebiniň işi aňsatlyk bilen bozulýar. Biziň hemmämiz sport mekdebiniň buhgalteriýa funksiýalaryna eýe boljak bir uniwersal sport mekdebiniň maksatnamasyny gözleýäris. USU-Soft, şeýle okuw jaýynyň işinde ulanylmaly dürli meseleler bilen işlemek üçin döredilen sport mekdebidir. Sport mekdebini dolandyrmak, buhgalteriýa we dolandyryş programmasynyň köp mümkinçilikleriniň we wezipeleriniň kömegi bilen amala aşyrylyp, her bir işe aýratyn gözegçilik edip bolýar. Sport mekdebiniň programmasyny ulanmagyň aňsatlygy ýönekeý interfeýsde bolup, onda diňe 3 esasy belligi ulanarsyňyz: modullar, kataloglar we hasabatlar.

Sport mekdebini awtomatlaşdyrmak geljege uly ädimdir. Sport mekdebinde, her aýlyk maliýe hasabaty ýaly hereketleriňizi adaty we bir gezekliklere bölýärsiňiz. Sport mekdebiniň ýolbaşçylaryna üns berilmeli. Gerekli maglumatlary dolduranyňyzdan soň, meýilnamalary, meýilnamalary ýa-da hasabatlary aňsatlyk bilen doldurýarsyňyz. Sport mekdebiniň buhgalteriýa we dolandyryş programmasy awtomatlaşdyryldy. Maglumat bazasyny bir gezek döredeniňizden soň, awtomatlaşdyryş dolandyryş programmasy tarapyndan bir sekuntda awtomatiki usulda amala aşyrylýan islendik hasaplamalary, meýilnamalary ýa-da meýilnamalary aňsatlyk bilen alarsyňyz! Sport mekdebine gözegçilik, hil gözegçiligi we işewür guramany ösdürmek baradaky bu programmany ulanyp başlanyňyzda tertipleşdirilýär. Sport mekdebiniň programmasy kararlaryňyzda we hereketleriňizde esasy kömekçi bolýar! Programma bilen sport mekdebini dolandyrmakda çylşyrymly zat ýok. USU-Softumşak hasapçylyk ulgamy, sport mekdebiniň programmasyny ýönekeý, çalt, aňsat çözmäge kömek edýär!

Kompýuter programmasyny diňe bir ýerli däl, eýsem tor arkaly hem ulanýarsyňyz. Bu menejerler we işgärler üçin hem peýdaly - şahamça ulgamynyň işi birleşdirilip, maglumatlar bazasyna birikýärsiňiz we işi dünýäniň islendik ýerinden ýerine ýetirýärsiňiz. Ulgam interfeýsindäki her bir jikme-jiklik oýlanylandygy sebäpli her kim programmada işlemäge ukyply. Sport mekdebi üçin programma, şahsy islegiňizi göz öňünde tutup düzülip bilner - elli gowrak stil bar. Bu dolandyryş hasapçylyk programmasyny gurmak kararyna gelseňiz, kompaniýanyň abraýyny gowulaşdyrmak aňsatlaşdyrylýar. Informationhli maglumatlaryň elýeterliligini, takyklygyny we dolulygyny üpjün edýär we fitnes merkeziňizde dürli görnüşli türgenleşiklere we maşklara gözegçilik etmegi aňsatlaşdyrýar. Kompaniýaňyz baradaky maliýe hasabatlary guramanyň işini meýilleşdirmäge we satuw bölüminiň işgärlerini höweslendirmäge kömek edýär. Awtomatlaşdyryş, adam faktorynyň täsiri bilen baglanyşykly gülkünç ýalňyşlyklardan gaça durmaga kömek edýär we dolandyryşyň netijeliligini we netijeliligini ýokarlandyrýar. Kompaniýaňyzda meýilnamalaşdyrmak we gözegçilik etmek, logotip bilen işlemek gaty möhümdir. Kompaniýanyňyzyň nyşany ulgamyň esasy penjiresine ýerleşdirilip bilner we USU-Soft ulanyp döredilen we çap edilen ähli hasabatlarda we resminamalarda görkeziler. Programma, döreden her hasabatyňyza fitnes merkeziňiziň nyşanyny we jikme-jikliklerini goşýar. Dolandyryş ulgamynyň köp penjireli interfeýsi bar we funksiýalary ulanmak aňsat.

USU-Soft bilen işleýän wagtyňyz, ekranyň aşagyndaky goýmalar arkaly penjireleriň arasynda geçip bilersiňiz. Iş ýerlerimiziň maglumatlylygy we amatlylygy ýaly häsiýetleri hödürleýäris. Işiňizi has amatly etmek we ulanmaýan ýerleriňizden dynmak üçin her tablisadaky sütünleriň islendik birini iki gezek basmak bilen gizläp bilersiňiz. Işgärlere gözegçilik etmek we üstünlik gazanmak üçin awtomatlaşdyryş programmasy ulanyja sütünleriň tertibini aňsatlyk bilen üýtgetmäge mümkinçilik berýär - bu adaty süýräp, syçanjygyň kursory bilen ýerine ýetirilýär. Programma sütünleriň giňligini aňsatlyk bilen sazlap biler. Programma üpjünçiligi marketing maksatly ulanylyp bilner - sazlamalarda diňe logotipi däl, eýsem adyny, jikme-jikliklerini we aragatnaşyk maglumatlaryny hem üýtgedip bilersiňiz. Munuň bilen müşderileriň kartoçkalaryny doldurmak üçin wagt tygşytlap bilersiňiz - girmeli ýeriňizden azajyk tapawutly ýazgyny göçüriň, zerur meýdanlary üýtgediň we ýatda saklaň. Esasy menýuda ulanyjy üç esasy bölümi tapýar - Hasabat, modul, direktoriýa.

Kataloglar diňe bir gezek doldurylýar, Hasabatlar dolandyryş işgärleri (administrator ýa-da dolandyryjy), Modullar gündelik iş üçin ulanylýar. Ulgamda döredilen kurslaryň sany diňe sport desgasynyň bar bolan ýady we mümkinçilikleri bilen çäklenýär. Awtomatlaşdyryş geljekdir! Has bäsdeşlik etmek we ähli garşydaşlardan aýlanyp geçmek üçin, işiňizde guramaňyzda bolup geçen ähli çäreleri hasaba almak üçin gowy programma gerek bolar. Halkara ülňüleri boýunça iň oňat programmalaryň biri hökmünde ykrar edilen USU-Soft programmamyzy size maslahat berýäris.

Durmuşda bagt we maksat duýmak üçin, özüni rahatlandyrýan we aňyny köşeşdirýän zatlary etmeli. Bu zatlar başgaça bolup biler, ýöne dünýäde bar bolan we dünýäniň islendik adamy hakda aýdyp boljak bir zat bar: sport maşklary. Bizi janly duýýar we bedenimize has köp gözegçilik edýär. Häzirki wagtda sport zallarynyň köpdügi sebäpli, bu sport mekdebine peýdasy we ähli artykmaçlyklary berjek bir zat gerek. “USU-Soft” munuň üçin zerur bolan ähli häsiýetleriň biri bolup biler.