ମୂଲ୍ୟ: ମାସିକ
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଣନ୍ତୁ |

ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଠାଇ ପାରିବେ: info@usu.kz
 1. ସଫ୍ଟୱେର୍ ର ବିକାଶ
 2.  ›› 
 3. ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |
 4.  ›› 
 5. ପ୍ରେରଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିସାବ
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 716
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android, macOS
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: USU software
ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ପ୍ରେରଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିସାବ

 • କପିରାଇଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  କପିରାଇଟ୍ |

  କପିରାଇଟ୍ |
 • ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରକାଶକ | ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଡେମୋ ଭର୍ସନ୍ ଚଲାଇବାବେଳେ ଏହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ |
  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |

  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |
 • ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ world ର ସଂଗଠନଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ | ଆମର କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି |
  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ

  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ


ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?ପ୍ରେରଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିସାବ
ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |
ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |
Choose language

ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରିମିୟମ୍-କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ |

1. ବିନ୍ୟାସଗୁଡିକ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିନ୍ୟାସକରଣ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ | arrow

2. ଏକ ମୁଦ୍ରା ବାଛନ୍ତୁ |

ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି |

3. ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରନ୍ତୁ |

4. ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସର୍ଭର ଭଡାକୁ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |

ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସମାନ ଡାଟାବେସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର (ତାରଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ୱାଇ-ଫାଇ) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ଥାନୀୟ ନେଟୱାର୍କ ଆବଶ୍ୟକ | କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ୍ଲାଉଡ୍ ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସଂସ୍ଥାପନକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ:

 • ଆପଣଙ୍କର ଏକରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରେ କ local ଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ |
  କ local ଣସି ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ |

  କ local ଣସି ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ |
 • କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |
  ଘରୁ କାମ କରନ୍ତୁ |

  ଘରୁ କାମ କରନ୍ତୁ |
 • ତୁମର ଅନେକ ଶାଖା ଅଛି |
  ଶାଖା ଅଛି |

  ଶାଖା ଅଛି |
 • ଛୁଟିଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ |
  ଛୁଟିଦିନରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |

  ଛୁଟିଦିନରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ |
 • ଦିନର ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |
  ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ କାମ କରନ୍ତୁ |

  ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ କାମ କରନ୍ତୁ |
 • ବଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ଆପଣ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସର୍ଭର ଚାହୁଁଛନ୍ତି |
  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସର୍ଭର |

  ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସର୍ଭର |


ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସର୍ଭରର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରନ୍ତୁ | arrow

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଆପଣ କେବଳ ଥରେ ଦେୟ ଦିଅନ୍ତି | ଏବଂ କ୍ଲାଉଡ୍ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ କରାଯାଏ |

5. ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରନ୍ତୁ |

ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା କରିବାକୁ ସଂସ୍ଥାର ବିବରଣୀ କିମ୍ବା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପାସପୋର୍ଟ ପଠାନ୍ତୁ | ଚୁକ୍ତିନାମା ହେଉଛି ତୁମର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଯେ ତୁମେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରିବ ତାହା ପାଇବ | ଚୁକ୍ତିନାମା

ସ୍ signed ାକ୍ଷରିତ ଚୁକ୍ତିନାମା ଆମକୁ ସ୍କାନ୍ ହୋଇଥିବା କପି କିମ୍ବା ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ଭାବରେ ପଠାଇବାକୁ ପଡିବ | ଆମେ ମୂଳ ଚୁକ୍ତି କେବଳ ସେହିମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଉ, ଯେଉଁମାନେ କାଗଜ ସଂସ୍କରଣ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି |

6. ଏକ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଦେୟ ଦିଅ |

ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ ଏକ ମୁଦ୍ରାରେ ଥାଇପାରେ ଯାହା ତାଲିକାରେ ନାହିଁ | ଏହା ଏକ ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ | ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟକୁ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରରେ ହିସାବ କରିପାରିବେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ହାରରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେଶୀ ମୁଦ୍ରାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ | କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ ଦେବାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |

ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦେୟ ପଦ୍ଧତି |

 • ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର |
  Bank

  ବ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ଥାନାନ୍ତର |
 • କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ |
  Card

  କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଦେୟ |
 • PayPal ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ |
  PayPal

  PayPal ମାଧ୍ୟମରେ ଦେୟ |
 • ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଅନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ .ଣସି |
  Western Union

  Western Union
 • ଆମ ବ୍ୟବସାୟରୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନିଯୋଗ!
 • ଏହି ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରଥମ କ୍ରୟ ପାଇଁ ବ valid ଧ ଅଟେ |
 • ଆମେ କେବଳ ଉନ୍ନତ ବିଦେଶୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରୁ ଏବଂ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବିନ୍ୟାସକରଣ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ |

ଲୋକପ୍ରିୟ ପସନ୍ଦ
ଅର୍ଥନ ical ତିକ | ମାନକ ବୃତ୍ତିଗତ
ମନୋନୀତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down
ସମସ୍ତ ଭିଡିଓଗୁଡିକ ନିଜ ଭାଷାରେ ସବ୍ଟାଇଟ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇପାରିବ |
exists exists exists
ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଲାଇସେନ୍ସ କିଣିବା ସମୟରେ ମଲ୍ଟି-ୟୁଜର୍ ଅପରେସନ୍ ମୋଡ୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists exists
ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା ପାଇଁ ସମର୍ଥନ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists exists
ହାର୍ଡୱେୟାରର ସମର୍ଥନ: ବାରକୋଡ୍ ସ୍କାନର୍, ରସିଦ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍, ଲେବଲ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists exists
ମେଲିଂର ଆଧୁନିକ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର: ଇମେଲ୍, SMS, Viber, ଭଏସ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡାଏଲିଂ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists exists
ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଫର୍ମାଟରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭରଣକୁ ବିନ୍ୟାସ କରିବାର କ୍ଷମତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists exists
ଟୋଷ୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists exists
ଏକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବାଛିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ଟେବୁଲରେ ଡାଟା ଆମଦାନୀ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଧାଡିର କପି | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ଏକ ସାରଣୀରେ ତଥ୍ୟ ଫିଲ୍ଟର୍ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ଧାଡିଗୁଡିକର ଗ୍ରୁପ୍ ମୋଡ୍ ପାଇଁ ସମର୍ଥନ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ସୂଚନାର ଅଧିକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଉପସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ଅଧିକ ଦୃଶ୍ୟମାନତା ପାଇଁ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାସ୍ତବତା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତା ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଲୁଚାନ୍ତି | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists exists
ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭୂମିକାର ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ତମ୍ଭ କିମ୍ବା ସାରଣୀକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଲୁଚାନ୍ତୁ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ସୂଚନା ଯୋଡିବା, ସଂପାଦନ ଏବଂ ବିଲୋପ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଭୂମିକା ପାଇଁ ଅଧିକାର ସେଟିଂ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ଖୋଜିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ଚୟନ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ବିଭିନ୍ନ ଭୂମିକା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ପାଇଁ ବିନ୍ୟାସ କରିବା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଟକୁ ଟେବୁଲ କିମ୍ବା ରିପୋର୍ଟରୁ ତଥ୍ୟ ରପ୍ତାନି କରନ୍ତୁ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ ଟର୍ମିନାଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ଆପଣଙ୍କର ଡାଟାବେସ୍ କୁ ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ବ୍ୟାକଅପ୍ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists
ଉପଭୋକ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଡିଟ୍ | ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ | arrow down exists

ମୂଲ୍ୟକୁ ଫେରନ୍ତୁ | arrow

ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସର୍ଭରର ଭଡା ମୂଲ୍ୟ

ଆପଣ କେବେ କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭର ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି?

ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଏବଂ ଏକ ପୃଥକ ସେବା ଭାବରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମର କ୍ରେତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସର୍ଭରର ଭଡା ଉପଲବ୍ଧ | ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ | ଯଦି ଆପଣ ଏକ କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭର ଭଡା ଭଡା ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ:

 • ଆପଣଙ୍କର ଏକରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମଧ୍ୟରେ କ local ଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ |
 • କିଛି କର୍ମଚାରୀ ଘରୁ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |
 • ତୁମର ଅନେକ ଶାଖା ଅଛି |
 • ଛୁଟିଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ |
 • ଦିନର ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ |
 • ବଡ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିନା ଆପଣ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସର୍ଭର ଚାହୁଁଛନ୍ତି |

ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଡୱେର୍ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତି |

ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଡୱେର୍ ସଚେତନ, ତେବେ ଆପଣ ହାର୍ଡୱେର୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଚୟନ କରିପାରିବେ | ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ୟାସନର ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ସର୍ଭର ଭଡା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ତୁମର ମୂଲ୍ୟ ଗଣନା କରାଯିବ |

ଯଦି ଆପଣ ହାର୍ଡୱେର୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି |

ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଜ୍ଞାନବାନ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ନିମ୍ନରେ:

 • ଅନୁଚ୍ଛେଦ ନମ୍ବର 1 ରେ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସୂଚାନ୍ତୁ |
 • ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତୁମ ପାଇଁ କ’ଣ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ସ୍ଥିର କର:
  • ଯଦି ଶସ୍ତା କ୍ଲାଉଡ୍ ସର୍ଭର ଭଡା କରିବା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏହି ପୃଷ୍ଠାକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ଆପଣ କ୍ଲାଉଡ୍ ରେ ଏକ ସର୍ଭର ଭଡା ପାଇଁ ଗଣିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେଖିବେ |
  • ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଲଭ, ତେବେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ | ଷ୍ଟେପ୍ # 4 ରେ, ସର୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉଚ୍ଚକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ |

ହାର୍ଡୱେର ବିନ୍ୟାସ

ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଛି, ଗଣନା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ପାଇଁ ବିକାଶକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ |

କାର୍ଗୋ ପରିବହନର ସଫଳ ପରିଚାଳନା ସିଧାସଳଖ ପଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟର ଦକ୍ଷତା, ବ୍ୟବହୃତ ସୂଚନାର ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ପରିବହନ ସମନ୍ୱୟର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସଂଗଠନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସଂପୃକ୍ତ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ | ୟୁଏସୟୁ-ସଫ୍ଟର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦ୍ developed ାରା ବିକଶିତ ମାଲ ପରିବହନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯୋଗାଣ ତଥା ପରିବହନର ବ technical ଷୟିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ | ପ୍ରେରଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ USU- ସଫ୍ଟ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦକ୍ଷ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ ଉପଯୋଗୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଛି: କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବାହର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତତା, ବସତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗର ମାଗଣା ସେବା, ଏକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ | ଏବଂ ଏକ ସରଳ ଗଠନ | ସେହି ସମୟରେ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏହାର ବହୁମୁଖୀତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତରେ ଭିନ୍ନ | ଏଥିରେ ଆପଣ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗୋଦାମ ଷ୍ଟକ୍ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ, ପରିବହନ ଯୋଜନା କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାନଗୁଡିକର ଉତ୍ପାଦନ ସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳର ବ୍ୟବହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ବଜାରରେ ସେବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଡିଟ୍ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ | କାର୍ଗୋ ପରିବହନର ଆମର ପଠାଉଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ନମନୀୟ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିନ୍ୟାସକରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କମ୍ପାନୀର ବିଶେଷତା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବ |

ୟୁଏସୟୁ-ସଫ୍ଟ ଡିସପେକ୍ଟରଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଡିସପେକ୍ଟରମାନେ କାର୍ଗୋ ପରିବହନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟାୟଗୁଡିକ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତି, ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଏବଂ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ମାଇଲେଜ୍ ତୁଳନା କରନ୍ତୁ, ଅବଶିଷ୍ଟ ମାଇଲେଜ୍ ଗଣନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିବାର ଆନୁମାନିକ ସମୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରନ୍ତୁ | ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଠାଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିତରଣ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ପରିବହନ ମାର୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ, ପଠାଣକୁ ଏକତ୍ର କରିବାକୁ ଏବଂ ମାର୍ଗ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି | ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଆମର ପ୍ରେରଣକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ଏହା କେବଳ ଏକ ଅଂଶ | ପରିବହନ ଡିସପେକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଠାରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଥିବା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡିକର ରସିଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିତରଣ ସମୟରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିବ | ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଯଥାର୍ଥତା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ | ଏଥିସହ, ବ୍ୟବହୃତ ଯାନଗୁଡିକର ବ technical ଷୟିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ଯାନବାହାନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାହାଜର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଡାଟାବେସ୍ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିସପେକ୍ଟରମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ରହିଛି |

ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଡିସପେକ୍ଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଲାକୋନିକ୍ structure ାଞ୍ଚାରେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ବିଭାଗ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ଡିରେକ୍ଟୋରୀ ବିଭାଗ ହେଉଛି ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଡାଟାବେସ୍ ଯାହା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ | ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଅପଡେଟ୍ ହୋଇପାରିବ ଏହି ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ସୂଚନା ରହିଛି: ପ୍ରକାରର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସେବା, ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ରୁଟ୍ ଏବଂ ବିମାନ, ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀର ନାମକରଣ, ଶାଖା ଏବଂ ଗୋଦାମ, ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆୟର ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଆଇଟମ୍, କ୍ୟାସ୍ ଡେସ୍କ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତା କାର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଆୟୋଜନ କରିବାରେ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବିଭାଗ ଆବଶ୍ୟକ | ଏଥିରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପରିବହନ ଅର୍ଡର ପଞ୍ଜିକରଣ କରନ୍ତି, ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଗଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବହନ ସେବାର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ବିକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉଡ଼ାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି | ପରିବହନ ପରିବହନକାରୀଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ପାଣ୍ଠିର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା, ଗୋଦାମ ରେକର୍ଡ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କ ies ଶଳ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ କରାଯାଏ | ତୁମର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଯେପରିକି ବିକ୍ରୟ ଫନେଲ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଭାବର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଯାହା ଆମର ପ୍ରେରଣକର୍ତ୍ତା | ଗୁଣାତ୍ମକ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଲ ପରିବହନକାରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଟେଲିଫୋନି ଏବଂ ଇ-ମେଲ ସେବା ମଧ୍ୟ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ | ଲାଭ, ଲାଭ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟର ସୂଚକାଙ୍କଗୁଡିକର ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ରିପୋର୍ଟ ବିଭାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ରିପୋର୍ଟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ଆର୍ଥିକ ଫଳାଫଳର ଗତିଶୀଳତା ଏବଂ ଗଠନମୂଳକ ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଟେବୁଲ୍, ଗ୍ରାଫ୍ ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲର ଡିସପେକ୍ଟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରିପୋର୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ସମୟ ଲାଗିବ | ଏହିପରି, ସଫ୍ଟୱେୟାରର ସମସ୍ତ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକର ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ର ବ୍ୟାପକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯାହା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରେରଣକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ରହିବା ଉଚିତ | ଉତ୍ପାଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ଆପଣ ଏହି ପୃଷ୍ଠାରେ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଏକ ମାଗଣା ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ | ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିକଟତମ ବିତରଣର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଗଠନ ଏବଂ ଅର୍ଡର ପୂରଣ ପାଇଁ ପରିବହନର ଅଗ୍ରୀମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେତୁ ପରିବହନ ପରିଚାଳନା ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ହେବ | ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ଲେଟ୍, ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯାନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ମାଲିକ ଏବଂ ଆନୁସଙ୍ଗିକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିବେ | ପରିବହନ ପଠାଇବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାୟିତ୍ employees ବାନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରେ | ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନ ପରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତ ଦେୟ କ୍ରମାଙ୍କିତ ଡାଟାବେସରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଏ ଯାହା ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ | ଏଥିସହ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସିଷ୍ଟମର ସୂଚନା ସ୍ୱଚ୍ଛତା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନଗଦ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଶାଖାର ଆର୍ଥିକ ତଥ୍ୟ ଏକ ଉତ୍ସରେ ଏକତ୍ରୀତ ହେବ |

ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଯବକ୍ଷାରଜାନର ପରିମାଣର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାରର ସୀମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ | ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଡିସପେକ୍ଟରମାନେ ୱେବିଲ୍ ଗଠନ କରନ୍ତି, ଯାହା ମାର୍ଗ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ତାଲିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ | ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଅର୍ଡର ଅନୁମୋଦନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ସୂଚିତ କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | CRM (ଗ୍ରାହକ ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନା) ମଡ୍ୟୁଲ୍ ରେ, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର୍ମାନେ ଏକ ମାଗଣା ଉପକରଣଗୁଡିକ ବିକ୍ରୟ ଫନେଲ, ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ଅର୍ଡରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହେବାର କାରଣ ପଞ୍ଜିକରଣ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି | ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଅର୍ଡର ଡାଟାବେସରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିତରଣର ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ଥାଏ, ଯାହା ପଠାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ, ବିତରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଟ୍ରାକିଂ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସରଳ କରିଥାଏ | ବ୍ୟବହୃତ ବିଜ୍ଞାପନ ଅଭିଯାନର ଫଳପ୍ରଦତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତିର ମାଧ୍ୟମ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ ଯାହା ନୂତନ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ | କ୍ରୟ କ୍ଷମତାର ବିଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ଅଫର ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ, ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ଏବଂ ସେବାଗୁଡିକର ତାଲିକା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଇ-ମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇ ପାରିବେ |

ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆନାଲିଟିକାଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କମ୍ପାନୀର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲାଭଜନକ କ୍ଷେତ୍ର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ | ଖର୍ଚ୍ଚର ସମ୍ଭାବ୍ୟତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଅଯ able କ୍ତିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି କରେ | ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରେରଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ତୁରନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏକ ମାନକ ଫର୍ମରେ ମୁଦ୍ରିତ ହେବ |