1. USU
 2.  ›› 
 3. ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ |
 4.  ›› 
 5. ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିସାବ
ମୂଲ୍ୟାୟନ: 4.9. ସଂସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା: 56
rating
ଦେଶଗୁଡିକ |: ସମସ୍ତ
ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ: Windows, Android, macOS
ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଗୋଷ୍ଠୀ |: ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ |

ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିସାବ

 • କପିରାଇଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତର ଅନନ୍ୟ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ଯାହା ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
  କପିରାଇଟ୍ |

  କପିରାଇଟ୍ |
 • ଆମେ ଏକ ପରୀକ୍ଷିତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରକାଶକ | ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଡେମୋ ଭର୍ସନ୍ ଚଲାଇବାବେଳେ ଏହା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୁଏ |
  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |

  ପରୀକ୍ଷିତ ପ୍ରକାଶକ |
 • ଆମେ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ ବ୍ୟବସାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ world ର ସଂଗଠନଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ | ଆମର କମ୍ପାନୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାର୍କ ଅଛି |
  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ

  ବିଶ୍ୱାସର ଚିହ୍ନ


ଶୀଘ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?

ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଦ୍ରୁତତମ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା, ଏବଂ ତା’ପରେ ମାଗଣା ଡେମୋ ସଂସ୍କରଣ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ଏବଂ ନିଜେ ଏହା ସହିତ କାମ କରିବା | ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ବ technical ଷୟିକ ସମର୍ଥନରୁ ଏକ ଉପସ୍ଥାପନା ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ read ନ୍ତୁ |ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିସାବ - ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ |

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଧୁନିକ ପକ୍ଷୀ ଫାର୍ମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ରେକର୍ଡ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ହିସାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ, କାରଣ ଏହିପରି ଭାବରେ କମ୍ପାନୀର ଲାଭଦାୟକତା ବିଷୟରେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ଅଧିକ ସହଜ ହେବ | ପକ୍ଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟିଂକୁ ଅନେକ ଉପାୟରେ ସଂଗଠିତ କରାଯାଇପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ତଥାପି ହିସାବ ହିସାବର ଆଧାର ଭାବରେ କାଗଜ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଫାର୍ମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ତଥ୍ୟକୁ ମାନୁଆଲରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେବୁଲ୍ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି | ତଥାପି, ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉପାୟ ଚୟନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବଦଳାଇବେ | ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସମାନ ଦ day ନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅନେକ ଥର ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଉନ୍ନତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |

ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ପକ୍ଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ବୁ impl ାଏ, ଯାହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଶୀଘ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ | ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସର୍ବଦା ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କାରଣ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ, ଯେପରିକି କାର୍ଯ୍ୟଭାର, ହିସାବର ଏକ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ ନାହିଁ | ଏହାର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେତୁ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ହିସାବ ପାଇଁ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ବିକୃତ ହୋଇପାରେ, ଅକାଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ, କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିନପାରନ୍ତି | ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗ ବ୍ୟବହାର କରି, ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତା ବାଧା ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଉପରୋକ୍ତ ତାଲିକାଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତିର ନକରି |

ବିକାଶକାରୀ କିଏ?

ଅକୁଲୋଭ ନିକୋଲାଇ |

ଏହି ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବିକାଶରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ |

ତାରିଖ ଏହି ପୃଷ୍ଠା ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା |:
2024-04-18

ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତି ଏହି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହିସାବ, ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଖାଇବାକୁ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି | ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ବ୍ୟବହାର ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲେନରେ ହିସାବକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉପକରଣ ଯୋଗୁଁ ଘଟିଥାଏ, ଯାହା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସମୟରେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ | କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବ୍ୟତୀତ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଫାର୍ମର ଶ୍ରମିକମାନେ ଉତ୍ପାଦନରେ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସହିତ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକୃତିର ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବା ଉଚିତ୍ | ଶିଳ୍ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ, ସେଗୁଡିକ ଗୋଦାମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଉତ୍ପାଦ ଗଚ୍ଛିତ ହୁଏ | ଡିଜିଟାଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନରେ ଏହାର ସୁବିଧା ଅଛି, ଏହାର ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏପରି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କେବଳ ସଠିକ୍ | କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବାବେଳେ ଡିଜିଟାଲ୍ ତଥ୍ୟକୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନଷ୍ଟଲେସନ୍ ର ଡାଟାବେସରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଚ୍ଛିତ କରାଯାଇପାରିବ, ତେଣୁ କ any ଣସି ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରମାଣ ଆଧାର ସହିତ ସହଜରେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ | ଏହା ସହିତ, ପକ୍ଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୟୋଗରେ ସୂଚନା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୋପନୀୟତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଆଧୁନିକ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ କେବଳ ମଲ୍ଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତା ପାଇଁ ପୃଥକ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରବେଶକୁ ବିନ୍ୟାସ କରିପାରିବେ | ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିସାରିଛ, ତେବେ ତୁମ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଚୟନ, ଯେଉଁଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତଗୁଡ଼ିଏ ଅଛନ୍ତି |

ଯେକ any ଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୟୋଗର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସଂସ୍କରଣ ହେଉଛି ବହୁ ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ସହିତ ଜଣାଶୁଣା ବିକାଶକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ, USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ କମ୍ପାନୀ | ଏହାକୁ USU ସଫ୍ଟୱେର୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଜାରରେ 8 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି | ଉଭୟ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଫାର୍ମରେ ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅନ୍ୟ ଦିଗଗୁଡିକର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ ବହୁତ ଭଲ | ଏହାର ସାହାଯ୍ୟରେ, ଆପଣ ସହଜରେ କର୍ମଚାରୀ, ମଜୁରୀର ହିସାବ ଏବଂ ହିସାବ, ଆର୍ଥିକ ଗତିବିଧି, ଷ୍ଟୋରେଜ୍, ଏବଂ ଫିଡ୍ ର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, CRM ଦିଗ ବିକାଶ, ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ | ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ପକ୍ଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ USU ସଫ୍ଟୱେୟାରର ସଂରଚନା ଏହାର ଏକମାତ୍ର ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଉତ୍ପାଦକମାନେ ସେଗୁଡିକର କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିନ୍ୟାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବିକଶିତ | ଅଫିସିଆଲ୍ ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ଅତି ସହଜ ଅଟେ | ଅଫିସରେ ବସିବା ସମୟରେ ଏହା କରାଯାଇପାରିବ, ଯେକ anywhere ଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିନା, କାରଣ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମରମାନେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେୟାରକୁ ଦୂରରୁ ବିନ୍ୟାସ କରିପାରିବେ, ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ | ଏହା USU ସଫ୍ଟୱେୟାରର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଦେଇଥାଏ କାରଣ ଏହି ଉପାୟରେ ସେମାନେ କ any ଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ବିନା ବିଶ୍ around ର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ | ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଇଣ୍ଟରଫେସର ଉପଲବ୍ଧ ଡିଜାଇନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ preparation ଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି କିମ୍ବା ତାଲିମ ବିନା ଏଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, ତେଣୁ କ qual ଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା କର୍ମଚାରୀ USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ | ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ, ଏହି ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ମେନୁରେ କେବଳ ତିନୋଟି ବିଭାଗ ଅଛି, ଯେପରିକି ‘ରିପୋର୍ଟ’, ‘ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ରେଫରେନ୍ସ’ | ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟେକରେ, ଆହୁରି ଅନେକ ଉପବିଭାଗ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଯାହାକି ହିସାବର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ | ପକ୍ଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟିଂର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବିଭାଗରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ରେକର୍ଡ କିମ୍ବା ଟେବୁଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ଆକାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାମ କିମ୍ବା ବିଷୟ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଛି | ନିଜେ, ଏହି ବିଭାଗ ପକ୍ଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ମଲ୍ଟି-ଫଙ୍କସନାଲ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାର ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ସଜାଡିଥାଏ | ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ସମସ୍ତ ଚାଲୁଥିବା ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଯେକ any ଣସି ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ | ଆକାଉଣ୍ଟିଂକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ, USU ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ‘ରେଫରେନ୍ସ’ ବିଭାଗ ପୂରଣ କରିବାକୁ ସମୟ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତ the ନିଜେ ଉଦ୍ୟୋଗର ନାମକରଣ ଗଠନ କରିଥାଏ | ଏଠାରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ପାଇଁ ବିକଶିତ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ଯୋଡିପାରିବେ | କର୍ମଚାରୀ, ପକ୍ଷୀ, ଫିଡ୍, medicines ଷଧର ତାଲିକା; କର୍ମଚାରୀ ସିଫ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ; ପକ୍ଷୀ ଖାଇବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା କାର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି |


ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ଭାଷା ଚୟନ କରିପାରିବେ |

ଅନୁବାଦକ କିଏ?

ଖୋଏଲୋ ରୋମାନ୍ |

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର୍ ର ଅନୁବାଦରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ |

Choose language

ସମାନ ଭାବରେ, ପକ୍ଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ସଂସ୍ଥାପନାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ବିଭାଗ, ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ | ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଏବଂ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଯେକ asp ଣସି ଦିଗକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରିବେ, ବିଶ୍ଳେଷଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ସଂକଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍, ଚାର୍ଟ, ଗ୍ରାଫ୍, ଚିତ୍ର ପରି ଇଚ୍ଛାମୃତ ଫର୍ମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ | । ଏହି ବ୍ଲକ୍ ରେ, ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯାହା ଆକାଉଣ୍ଟିଂରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ | ଏହା କେବଳ ନିଜେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇ-ମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠାଯିବ | ଏହାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ଏତେଗୁଡ଼ିଏ ଉପଯୋଗୀ ଉପକରଣ ସହିତ, USU ସଫ୍ଟୱେର୍ ଯେକ any ଣସି ପରିଚାଳକ କିମ୍ବା ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟକ ହେବା ଉଚିତ |

ପରିଶେଷରେ, ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପକ୍ଷୀ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ପ୍ରୟୋଗରେ କେବଳ ବ୍ୟାପକ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଏବଂ ସରଳ ବିନ୍ୟାସ ନାହିଁ ବରଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି; USU ଡେଭଲପର୍ମାନଙ୍କର ସମାଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ଫି ବ୍ୟବହାରକୁ ସୂଚିତ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁ, ସମଗ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସଫ୍ଟୱେୟାରର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା |ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ହିସାବ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ |

ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିଣିବାକୁ, କେବଳ ଆମକୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଲେଖନ୍ତୁ | ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିନ୍ୟାସକରଣରେ ଆପଣଙ୍କ ସହ ସହମତ ହେବେ, ଦେୟ ପାଇଁ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଏବଂ ଏକ ଇନଭଏସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ |ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କିପରି କିଣିବେ?

ସଂସ୍ଥାପନ ଏବଂ ତାଲିମ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ |
ଆନୁମାନିକ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ: 1 ଘଣ୍ଟା, 20 ମିନିଟ୍ |ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟମ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ |

ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କଷ୍ଟମ୍ ବିକାଶକୁ ଅର୍ଡର କରନ୍ତୁ | ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେବ!
ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିସାବ

USU ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏହାର ଡାଟାବେସରେ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଅପରେସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ | ଟେବୁଲଗୁଡିକ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାବେଳେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ନିଜ ପଦ୍ଧତିରେ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କରିପାରିବେ, ଧାଡି ଏବଂ କକ୍ଷଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି, ସେଗୁଡିକୁ ଡିଲିଟ୍ କିମ୍ବା ଅଦଳବଦଳ କରି, ସ୍ତମ୍ଭରେ ସୂଚନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆରୋହଣ କିମ୍ବା ଅବନତି କ୍ରମରେ ସଜାନ୍ତୁ | ଆର୍ଥିକ ବିବରଣୀଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ତ୍ରୁଟି ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କର | ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଗୁଡିକରେ, ସେଗୁଡିକ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସଫ୍ଟୱେୟାରର ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍କରଣ କିଣିବା ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କର ବୁ understanding ାମଣା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଯେକ language ଣସି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ଭବ ଅଟେ | ପ୍ରୟୋଗରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଫିଡର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଆପଣ ଯେକ number ଣସି ସଂଖ୍ୟକ ଗୋଦାମ ତିଆରି କରିପାରିବେ |

USU ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ବ Elect ଦ୍ୟୁତିକ ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ସୂଚନା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଅଧିକ ସହଜ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗରେ ନିର୍ମିତ ଟାସ୍କ ଗ୍ଲାଇଡର୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି | ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଫାର୍ମରେ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦ୍ୱାରା ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ, ଉପଲବ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଯାହା ହିସାବ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧା ଅଟେ | ସ୍ପ୍ରେଡସିଟରେ, ସିଷ୍ଟମରେ କେବଳ ପକ୍ଷୀ, ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ରହିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ କମ୍ପାନୀର କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବେସ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ | ଏକ କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ଡାଟାବେସ୍ ସୃଷ୍ଟି କରି, ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଏହା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପ୍ରବେଶ କରେ | ଆପଣ ଟେମ୍ପଲେଟଗୁଡିକର ବିକାଶ କରିପାରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ସଂଗଠନରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଫ୍ଲୋ ଗଠନ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏକ ନମୁନା ନେବାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ |

‘ମଡ୍ୟୁଲ୍’ରେ ଥିବା ଟେବୁଲଗୁଡିକର ପାରାମିଟରଗୁଡିକ କେବଳ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁମାନେ ସମାନ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପରିଚାଳକଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରବେଶ ପାଇଛନ୍ତି | ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଫାର୍ମର ପରିଚାଳନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଧିକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଡାଟାବେସର ଗୋପନୀୟ ଫାଇଲଗୁଡିକର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବ | ସ୍ଥାନୀୟ ନେଟୱାର୍କ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୁକ୍ତ ଅନେକ ୟୁନିଟ୍ ର ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ USU ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁବିଧାଜନକ ଅଟେ | ପକ୍ଷୀ ପରିଚାଳନା ସ୍ପ୍ରେଡସିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ତଥ୍ୟର ବ୍ୟାକଅପ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ |