Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. CRM-de hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 918
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

CRM-de hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?CRM-de hasap

На русском:

CRM-de hasap
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

CRM-de buhgalter hasabatyny amala aşyrmak, resminamalary doly abatlamak we saklamak bilen zerur hasabatlary derňemek, gözegçilikde saklamak, dolandyrmak we tabşyrmak üçin döredilen Uniwersal Hasap Ulgamy kompaniýasyndan ýöriteleşdirilen ösüş. Programma üpjünçiligimiz şeýle köp taraply we awtomatlaşdyrylan welin, meňzeş programmalardan ep-esli tapawutlanýar, ilki bilen, çykdajylaryň düýpli tapawudy we abuna töleginiň doly ýoklugy. Ikinjiden, siziň islegiňiz boýunça dürli aýratynlyklaryň we goşmaça işlenip düzülen modullaryň bolmagy, önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrmak arkaly netijeliligi we netijeliligi ýokarlandyrýar.

Işgärler, hatda aç-açan ulanyjylar tarapyndan düşünmek we dolandyrmak, buhgalteriýa we derňew üçin amatly we çeýe konfigurasiýa sazlamalary elýeterli bolar. Köp wezipeli interfeýs, her bir ulanyja uýgunlaşýar, iş çärelerini we iş stolunda zerur parametrleriň amatly ýerleşmegini üpjün edýär. CRM buhgalteriýa ulgamynda bulaşyklygyň öňüni almak üçin, her bir işgär üçin şahsy hasabyňyza girmegi işjeňleşdirmek üçin şahsy giriş hukuklary we kodlary berilýär. CRM buhgalteriýa programmasy uzakdaky serwerde ähli maglumatlary we resminamalary uzak wagtlap saklaýar, ýazga alýar we awtomatiki ýagdaýda saklaýar. Kontekst gözleg motorynyň ulanylmagyny göz öňünde tutup, gaty köp wagt ýitirmän zerur resminamalary ýa-da maglumatlary çalt tapyp bolar. CRM buhgalteriýa ulgamynyň netijeleri sizi, esasanam, ähli işgärlere zerur materiallary islendik wagt gereksiz kynçylyklar bilen üpjün etmek we işlemek üçin mümkinçilik berýän köp ulanyjy re modeiminde sizi geň galdyrar. Ulanyş hukuklarynyň tapawudy peýdalylygy has ygtybarly we ýokary hilli edýär, sebäbi bu ýagdaýda maglumat maglumatlarynyň syzmagynyň öňüni alyp bolýar.

Islendik iş alyp barmakda resminamalary dolandyrmak ilkinji ýerlerden biridir, sebäbi. şertnamalarda, hasabatlarda, statistiki we seljeriş materiallarynda kompaniýanyň işi baradaky ähli maglumatlar saklanýar, şonuň üçin giriş we düzediş hiline ähli jogapkärçilik çekilmeli. Bagtymyza, awtomatlaşdyrylan programmamyzda awtomatiki usulda giriş, dürli çeşmelerden maglumatlary import etmek, resminamalary we maglumatlary e-poçta ýa-da SMS habarlary arkaly saýlamak we köpçülikleýin CRM tablisasynyň üsti bilen geçirmek. CRM buhgalteriýa ulgamynda, zerur formatda formatlamak aňsat bolan şablonlary we nusgalary ulanyp, dürli tablisalar we alsurnallar awtomatiki usulda döredilip bilner, sebäbi USU programmasy ähli resminama formatlaryny goldaýar. Amatly nawigasiýa ulgamy zerur resminamalary we olaryň ýerleşýän ýerini sorar. Taslama meýilleşdiriji, belli bir amallary ýerine ýetirmek barada aladalanmaga mümkinçilik bermeýär, sebäbi siz we işgärleriňiz ýygnaklar, gepleşikler, telefon jaňlary we beýleki meýilleşdirilen amallar barada öz wagtynda habar alarsyňyz. Şeýlelik bilen, diňe öndürijiligi däl, eýsem guramanyň ýagdaýyny hem ýokarlandyrýarsyňyz.

Şeýle hem, CRM ulgamynda dürli hasabatlar (statistik we analitiki) awtomatiki usulda döredilýär, shemalar düzülip bilner we ugurlar, meýilnamalar we beýleki meýilnamalar gurlup bilner. Iş wagtyny hasaba almak diňe bir işlenen wagtyň mukdaryny däl, eýsem zähmet hakynyň tölenýän iş işleriniň hilini we netijeliligini hem hasaba alýar.

CRM buhgalteriýasy üçin USU programma üpjünçiligi şeýle bir köpdür welin, altyn bilen agramyna laýyk gelýän ähli mümkinçilikleri sanamak üçin köp wagt gerek bolar, ulgamy seljermek we öz işiňizde synap görmek has öndümli bolar. web sahypamyzda mugt elýeterli synag wersiýasy. Goşmaça soraglar üçin hünärmenlerimiz size ýüz tutarlar.

USU-dan awtomatlaşdyrylan CRM ulgamy arkaly ýazgylary ýöretmek aňsat we täsirli bolar.

Maglumatlaryň awtomatiki girizilmegi, buhgalteriýa boýunça mundan beýläkki işler, şeýle hem işgärleriň iş wagtyny optimallaşdyrmak üçin ideal we dogry maglumatlary gazanmaga mümkinçilik berýär.

Köp ulanyjy re modeimi, päsgelçiliksiz buhgalteriýa maglumatlary we resminamalary üpjün edip, bir CRM maglumatlar bazasyna umumy we bir wagtda girişi üpjün edýär.

Dolandyryjy, işgärleriň işine we kärhananyň hiline, öndürijiligine we düşewüntliligine gözegçilik edip, ähli önümçilik amallarynda ähli işe, hiline we netijeliligine gözegçilik edip biler.

Jübi programmasyny ulanyp, uzakdan girmek.

CRM buhgalteriýa ulgamymyzyň işleýşi wagtynda abuna tölegi ýok.

Peýdalylygyň arzan bahasy, buhgalteriýa programmamyzyň tapawutly aýratynlygy.

Maglumatlary takyk we ýokary hilli dolandyrmak üçin maglumatlar yzygiderli täzelenýär.

Amal maglumatlary gözlemek kontekstdäki gözleg motory sebäpli mümkindir.

Dürli tablisalary ýöretmek, müşderiler, işgärler, hyzmatlar we harytlar we ş.m.

Dürli reňklerde zerur maglumat parametrlerini görkezmek.

Modullar islegleriňize we iş zerurlyklaryňyza baglylykda üýtgedilip bilner.

Bir programmada, ýerli ulgamyň üsti bilen birleşip, birnäçe bölüm we şahamçalary hasaba almak mümkin.

Müşderilere SMS, MMS we e-poçta arkaly köp mukdarda ýa-da şahsy maglumat bermek.

Wideo kameralar, 1C ulgamy, saklaýyş enjamlary, printerler we ş.m.

Maglumatlary ýoýmazdan we pozmazdan uzak ýyllaryň dowamynda uzakdaky serwerde ähli maglumatlary we resminamalary awtomatiki tygşytlamak.