1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. CRM-de hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 918
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

CRM-de hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.CRM-de hasap - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

CRM-de hasap - Programmanyň skrinshoty - На русском

CRM-de buhgalter hasabatyny amala aşyrmak, resminamalary doly abatlamak we saklamak bilen zerur hasabatlary derňemek, gözegçilikde saklamak, dolandyrmak we tabşyrmak üçin döredilen Uniwersal Hasap Ulgamy kompaniýasyndan ýöriteleşdirilen ösüş. Programma üpjünçiligimiz şeýle köp taraply we awtomatlaşdyrylan welin, meňzeş programmalardan ep-esli tapawutlanýar, ilki bilen, çykdajylaryň düýpli tapawudy we abuna töleginiň doly ýoklugy. Ikinjiden, siziň islegiňiz boýunça dürli aýratynlyklaryň we goşmaça işlenip düzülen modullaryň bolmagy, önümçilik proseslerini awtomatlaşdyrmak arkaly netijeliligi we netijeliligi ýokarlandyrýar.

Işgärler, hatda aç-açan ulanyjylar tarapyndan düşünmek we dolandyrmak, buhgalteriýa we derňew üçin amatly we çeýe konfigurasiýa sazlamalary elýeterli bolar. Köp wezipeli interfeýs, her bir ulanyja uýgunlaşýar, iş çärelerini we iş stolunda zerur parametrleriň amatly ýerleşmegini üpjün edýär. CRM buhgalteriýa ulgamynda bulaşyklygyň öňüni almak üçin, her bir işgär üçin şahsy hasabyňyza girmegi işjeňleşdirmek üçin şahsy giriş hukuklary we kodlary berilýär. CRM buhgalteriýa programmasy uzakdaky serwerde ähli maglumatlary we resminamalary uzak wagtlap saklaýar, ýazga alýar we awtomatiki ýagdaýda saklaýar. Kontekst gözleg motorynyň ulanylmagyny göz öňünde tutup, gaty köp wagt ýitirmän zerur resminamalary ýa-da maglumatlary çalt tapyp bolar. CRM buhgalteriýa ulgamynyň netijeleri sizi, esasanam, ähli işgärlere zerur materiallary islendik wagt gereksiz kynçylyklar bilen üpjün etmek we işlemek üçin mümkinçilik berýän köp ulanyjy re modeiminde sizi geň galdyrar. Ulanyş hukuklarynyň tapawudy peýdalylygy has ygtybarly we ýokary hilli edýär, sebäbi bu ýagdaýda maglumat maglumatlarynyň syzmagynyň öňüni alyp bolýar.

Islendik iş alyp barmakda resminamalary dolandyrmak ilkinji ýerlerden biridir, sebäbi. şertnamalarda, hasabatlarda, statistiki we seljeriş materiallarynda kompaniýanyň işi baradaky ähli maglumatlar saklanýar, şonuň üçin giriş we düzediş hiline ähli jogapkärçilik çekilmeli. Bagtymyza, awtomatlaşdyrylan programmamyzda awtomatiki usulda giriş, dürli çeşmelerden maglumatlary import etmek, resminamalary we maglumatlary e-poçta ýa-da SMS habarlary arkaly saýlamak we köpçülikleýin CRM tablisasynyň üsti bilen geçirmek. CRM buhgalteriýa ulgamynda, zerur formatda formatlamak aňsat bolan şablonlary we nusgalary ulanyp, dürli tablisalar we alsurnallar awtomatiki usulda döredilip bilner, sebäbi USU programmasy ähli resminama formatlaryny goldaýar. Amatly nawigasiýa ulgamy zerur resminamalary we olaryň ýerleşýän ýerini sorar. Taslama meýilleşdiriji, belli bir amallary ýerine ýetirmek barada aladalanmaga mümkinçilik bermeýär, sebäbi siz we işgärleriňiz ýygnaklar, gepleşikler, telefon jaňlary we beýleki meýilleşdirilen amallar barada öz wagtynda habar alarsyňyz. Şeýlelik bilen, diňe öndürijiligi däl, eýsem guramanyň ýagdaýyny hem ýokarlandyrýarsyňyz.

Şeýle hem, CRM ulgamynda dürli hasabatlar (statistik we analitiki) awtomatiki usulda döredilýär, shemalar düzülip bilner we ugurlar, meýilnamalar we beýleki meýilnamalar gurlup bilner. Iş wagtyny hasaba almak diňe bir işlenen wagtyň mukdaryny däl, eýsem zähmet hakynyň tölenýän iş işleriniň hilini we netijeliligini hem hasaba alýar.

CRM buhgalteriýasy üçin USU programma üpjünçiligi şeýle bir köpdür welin, altyn bilen agramyna laýyk gelýän ähli mümkinçilikleri sanamak üçin köp wagt gerek bolar, ulgamy seljermek we öz işiňizde synap görmek has öndümli bolar. web sahypamyzda mugt elýeterli synag wersiýasy. Goşmaça soraglar üçin hünärmenlerimiz size ýüz tutarlar.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-05-23

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

CRM-de hasaba almagyň wideosy - На русском

USU-dan awtomatlaşdyrylan CRM ulgamy arkaly ýazgylary ýöretmek aňsat we täsirli bolar.

Maglumatlaryň awtomatiki girizilmegi, buhgalteriýa boýunça mundan beýläkki işler, şeýle hem işgärleriň iş wagtyny optimallaşdyrmak üçin ideal we dogry maglumatlary gazanmaga mümkinçilik berýär.

Köp ulanyjy re modeimi, päsgelçiliksiz buhgalteriýa maglumatlary we resminamalary üpjün edip, bir CRM maglumatlar bazasyna umumy we bir wagtda girişi üpjün edýär.

Dolandyryjy, işgärleriň işine we kärhananyň hiline, öndürijiligine we düşewüntliligine gözegçilik edip, ähli önümçilik amallarynda ähli işe, hiline we netijeliligine gözegçilik edip biler.

Jübi programmasyny ulanyp, uzakdan girmek.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Terjimeçi kim?

Khoilo Roman

Bu programma üpjünçiliginiň dürli dillere terjimesine gatnaşan baş programmist.

Choose language

CRM buhgalteriýa ulgamymyzyň işleýşi wagtynda abuna tölegi ýok.

Peýdalylygyň arzan bahasy, buhgalteriýa programmamyzyň tapawutly aýratynlygy.

Maglumatlary takyk we ýokary hilli dolandyrmak üçin maglumatlar yzygiderli täzelenýär.

Amal maglumatlary gözlemek kontekstdäki gözleg motory sebäpli mümkindir.

Dürli tablisalary ýöretmek, müşderiler, işgärler, hyzmatlar we harytlar we ş.m.CRM-de buhgalteriýa sargyt ediň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
CRM-de hasap

Dürli reňklerde zerur maglumat parametrlerini görkezmek.

Modullar islegleriňize we iş zerurlyklaryňyza baglylykda üýtgedilip bilner.

Bir programmada, ýerli ulgamyň üsti bilen birleşip, birnäçe bölüm we şahamçalary hasaba almak mümkin.

Müşderilere SMS, MMS we e-poçta arkaly köp mukdarda ýa-da şahsy maglumat bermek.

Wideo kameralar, 1C ulgamy, saklaýyş enjamlary, printerler we ş.m.

Maglumatlary ýoýmazdan we pozmazdan uzak ýyllaryň dowamynda uzakdaky serwerde ähli maglumatlary we resminamalary awtomatiki tygşytlamak.