1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. CRM-de müşderiler üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 537
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

CRM-de müşderiler üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.CRM-de müşderiler üçin hasap - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

CRM-de müşderiler üçin hasap - Programmanyň skrinshoty - На русском

Awtomatlaşdyryş we takyklyk üçin her bir ulanyjy hyzmaty we üpjün ediji kärhana CRM ulgamynda müşderi ýazgylaryny ýöredýär, sebäbi maglumatlary dolandyrmagyň we resminamalaşdyrmagyň köne usullary indi möhüm däl. Müşderi buhgalteriýasy üçin kompýuterleşdirilen CRM programmasy ulanyjylara islendik wagt, islendik derejede üstüni ýetirip ýa-da üýtgedip boljak doly maglumatlary berýär. Müşderi hasaba almak üçin mugt CRM-iň diňe synag görnüşinde bolup biljekdigi hiç kim üçin syr däl. Pul tygşytlamak isleseňiz, kommunal hyzmatlaryň bahasyna we beýleki çykdajylara üns berip bilersiňiz. Mysal üçin, müşderi hasaby üçin awtomatlaşdyrylan CRM programmamyz arzan bahadan we beýleki çykdajylar ýaly abuna tölegini doly üpjün etmeýär. Köpugurlylygy we modullaryň uly seçiminiň bolmagy sebäpli kärhananyň işi diňe bir aňsat bolman, has çalt, has gowy we has täsirli bolar.

CRM-de buhgalter müşderileri üçin CRM programmasynyň amatly we owadan interfeýsi köpugurly, amaly iş dolandyryşy, resminamalary dolandyrmak, önümçilik proseslerine, işgärleriň işine, müşderini gaýtadan işlemegiň hiline, şeýle hem olaryň ösüşi we ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr. kärhananyň girdejisi, bir ýa-da başga döwür üçin. Transactionhli amallar ulgamda görüner, sebäbi awtomatiki usulda bir maglumat bazasynda saklanýar. Işgärleriň iş wagtyny optimallaşdyrýan, şeýle hem ähli materiallary we resminamalary ygtybarly we uzak möhletleýin tygşytlaýan we düýbünden mugt kontekst gözleg motoryny ulanyp, dürli maglumatlary çalt alyp bolýar. Şablonlary we nusga resminamalaryny ulanmak hem netijeliligi üpjün edýär, maglumatlary awtomatiki girizmek we import takyk we ýokary hilli maglumat berýär. Materiallar islendik formatda we islendik çeşmeden ulanylyp bilner.

Müşderi hasaba almak üçin CRM tablisalarynda goşmaça suratlar, resminamalar, skanerler we hasap-fakturalar bilen dürli maglumatlary girizip bilersiňiz. Mundan başga-da, has amatly bolmagy üçin öýjükleri erkin görnüşde dürli reňkler bilen tapawutlandyryp we belläp bolýar. Saýlanan müşderiler üçin köpçülikleýin ýa-da şahsy habarlar SMS, MMS ýa-da e-poçta arkaly iberilip bilner. Şeýle hem, arzalary gaýtadan işlemegiň we tölegleri kabul etmegiň ýagdaýyny yzarlap bilersiňiz, bergilerden başga, giç tölegleri tölemek ýa-da arzanladyş bermek.

CRM ulgamynda müşderi buhgalteriýa programmasynyň köp wezipeli bolmagy gaty uzak wagtlap düşündirilip bilner, ýöne demo wersiýasyny gurmak we öz işiňizde peýdany barlamak has öndürijidir we bu düýbünden mugt. Şeýle hem, galan soraglara jogaplarymyzy geňeşçilerimizden alyp bilersiňiz.

CRM ulgamyndaky müşderileri hasaba almagyň peýdasy doly awtomatlaşdyrmagy we iş wagtyny optimizirlemegi üpjün edýär.

Girişiň, tizligiň takyklygy we hili, maglumatlaryň awtomatiki girizilmegi ýa-da dürli çeşmelerden getirilmegi bilen üpjün edilýär.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-05-23

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

CRM-de müşderileri hasaba almagyň wideosy - На русском

Dürli resminama formatlaryna goldaw.

Köp ulanyjy re modeimi, ähli işgärler üçin ýeke-täk girişi üpjün edýär.

Özara alyş-çalyş we materiallar we resminamalar ýerli ulgamda ýa-da internet arkaly ulanyjylar üçin goldaw berýär.

Singleeke-täk programmada çäksiz mukdarda şahalary we şahalary düzedip bolýar.

Müşderiler üçin jikme-jikliklerden başlap, goşulan suratlara, töleglere, resminamalara we ş.m. dürli maglumatlar girizilip bilner.

Has amatly bolmagy üçin käbir maglumatlary we öýjükleri dürli reňk bilen bellemek.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Terjimeçi kim?

Khoilo Roman

Bu programma üpjünçiliginiň dürli dillere terjimesine gatnaşan baş programmist.

Choose language

Operasiýa ulgamynyň mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, çäklendirilmedik mukdarda maglumat saklap bilersiňiz.

Kontekst gözleg motorynyň kömegi bilen çalt we dartylmazdan elýeterli materiallary alyň.

Uptiýaçlyk nusgasy awtomatiki usulda uzak serwerde saklanýar, diňe ýerine ýetiriliş senesini girizmeli.

Müşderä köpçülikleýin ýa-da şahsy habarlaşma SMS, MMS ýa-da e-poçta arkaly amala aşyrylýar.

Tölegleri islendik görnüşde, nagt we nagt däl görnüşde, komissiýanyň mugt kabul edilmegi bilen kabul etmek.

Daşary ýurt walýutasynyň ähli görnüşleri öwrüjiniň ulanylmagy bilen kabul edilýär.CRM-de müşderiler üçin hasap açmagy sargyt ediň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
CRM-de müşderiler üçin hasap

Iş wagtyny hasaba almak, iş hakynyň esasynda işlenilen wagtyň takyk mukdaryny kesgitleýär.

Hasapçylyk, gözegçilik, derňew, wideo kameralar, goşmaça gurallar we amaly programmalar, ammar enjamlary bilen integrasiýa esasynda amala aşyrylýar.

Mugt aýlyk tölegi görnüşinde arzan bahalar, ajaýyp bonuslar bilen.

Mundan başga-da, öz işiňiz üçin modullary ösdürip bilersiňiz.

Magazinesurnallarda we tablisalarda hasapçylyk çalt we täsirli amala aşyrylýar.

Guramanyň girdejiligini görüp boljak hasabatlary düzmek, bütinleý mugt.