Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. CRM-de müşderiler üçin hasap
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 537
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

CRM-de müşderiler üçin hasap

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?CRM-de müşderiler üçin hasap

На русском:

CRM-de müşderiler üçin hasap
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Awtomatlaşdyryş we takyklyk üçin her bir ulanyjy hyzmaty we üpjün ediji kärhana CRM ulgamynda müşderi ýazgylaryny ýöredýär, sebäbi maglumatlary dolandyrmagyň we resminamalaşdyrmagyň köne usullary indi möhüm däl. Müşderi buhgalteriýasy üçin kompýuterleşdirilen CRM programmasy ulanyjylara islendik wagt, islendik derejede üstüni ýetirip ýa-da üýtgedip boljak doly maglumatlary berýär. Müşderi hasaba almak üçin mugt CRM-iň diňe synag görnüşinde bolup biljekdigi hiç kim üçin syr däl. Pul tygşytlamak isleseňiz, kommunal hyzmatlaryň bahasyna we beýleki çykdajylara üns berip bilersiňiz. Mysal üçin, müşderi hasaby üçin awtomatlaşdyrylan CRM programmamyz arzan bahadan we beýleki çykdajylar ýaly abuna tölegini doly üpjün etmeýär. Köpugurlylygy we modullaryň uly seçiminiň bolmagy sebäpli kärhananyň işi diňe bir aňsat bolman, has çalt, has gowy we has täsirli bolar.

CRM-de buhgalter müşderileri üçin CRM programmasynyň amatly we owadan interfeýsi köpugurly, amaly iş dolandyryşy, resminamalary dolandyrmak, önümçilik proseslerine, işgärleriň işine, müşderini gaýtadan işlemegiň hiline, şeýle hem olaryň ösüşi we ýokarlanmagy bilen baglanyşyklydyr. kärhananyň girdejisi, bir ýa-da başga döwür üçin. Transactionhli amallar ulgamda görüner, sebäbi awtomatiki usulda bir maglumat bazasynda saklanýar. Işgärleriň iş wagtyny optimallaşdyrýan, şeýle hem ähli materiallary we resminamalary ygtybarly we uzak möhletleýin tygşytlaýan we düýbünden mugt kontekst gözleg motoryny ulanyp, dürli maglumatlary çalt alyp bolýar. Şablonlary we nusga resminamalaryny ulanmak hem netijeliligi üpjün edýär, maglumatlary awtomatiki girizmek we import takyk we ýokary hilli maglumat berýär. Materiallar islendik formatda we islendik çeşmeden ulanylyp bilner.

Müşderi hasaba almak üçin CRM tablisalarynda goşmaça suratlar, resminamalar, skanerler we hasap-fakturalar bilen dürli maglumatlary girizip bilersiňiz. Mundan başga-da, has amatly bolmagy üçin öýjükleri erkin görnüşde dürli reňkler bilen tapawutlandyryp we belläp bolýar. Saýlanan müşderiler üçin köpçülikleýin ýa-da şahsy habarlar SMS, MMS ýa-da e-poçta arkaly iberilip bilner. Şeýle hem, arzalary gaýtadan işlemegiň we tölegleri kabul etmegiň ýagdaýyny yzarlap bilersiňiz, bergilerden başga, giç tölegleri tölemek ýa-da arzanladyş bermek.

CRM ulgamynda müşderi buhgalteriýa programmasynyň köp wezipeli bolmagy gaty uzak wagtlap düşündirilip bilner, ýöne demo wersiýasyny gurmak we öz işiňizde peýdany barlamak has öndürijidir we bu düýbünden mugt. Şeýle hem, galan soraglara jogaplarymyzy geňeşçilerimizden alyp bilersiňiz.

CRM ulgamyndaky müşderileri hasaba almagyň peýdasy doly awtomatlaşdyrmagy we iş wagtyny optimizirlemegi üpjün edýär.

Girişiň, tizligiň takyklygy we hili, maglumatlaryň awtomatiki girizilmegi ýa-da dürli çeşmelerden getirilmegi bilen üpjün edilýär.

Dürli resminama formatlaryna goldaw.

Köp ulanyjy re modeimi, ähli işgärler üçin ýeke-täk girişi üpjün edýär.

Özara alyş-çalyş we materiallar we resminamalar ýerli ulgamda ýa-da internet arkaly ulanyjylar üçin goldaw berýär.

Singleeke-täk programmada çäksiz mukdarda şahalary we şahalary düzedip bolýar.

Müşderiler üçin jikme-jikliklerden başlap, goşulan suratlara, töleglere, resminamalara we ş.m. dürli maglumatlar girizilip bilner.

Has amatly bolmagy üçin käbir maglumatlary we öýjükleri dürli reňk bilen bellemek.

Operasiýa ulgamynyň mümkinçiliklerini göz öňünde tutup, çäklendirilmedik mukdarda maglumat saklap bilersiňiz.

Kontekst gözleg motorynyň kömegi bilen çalt we dartylmazdan elýeterli materiallary alyň.

Uptiýaçlyk nusgasy awtomatiki usulda uzak serwerde saklanýar, diňe ýerine ýetiriliş senesini girizmeli.

Müşderä köpçülikleýin ýa-da şahsy habarlaşma SMS, MMS ýa-da e-poçta arkaly amala aşyrylýar.

Tölegleri islendik görnüşde, nagt we nagt däl görnüşde, komissiýanyň mugt kabul edilmegi bilen kabul etmek.

Daşary ýurt walýutasynyň ähli görnüşleri öwrüjiniň ulanylmagy bilen kabul edilýär.

Iş wagtyny hasaba almak, iş hakynyň esasynda işlenilen wagtyň takyk mukdaryny kesgitleýär.

Hasapçylyk, gözegçilik, derňew, wideo kameralar, goşmaça gurallar we amaly programmalar, ammar enjamlary bilen integrasiýa esasynda amala aşyrylýar.

Mugt aýlyk tölegi görnüşinde arzan bahalar, ajaýyp bonuslar bilen.

Mundan başga-da, öz işiňiz üçin modullary ösdürip bilersiňiz.

Magazinesurnallarda we tablisalarda hasapçylyk çalt we täsirli amala aşyrylýar.

Guramanyň girdejiligini görüp boljak hasabatlary düzmek, bütinleý mugt.