Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. karz edarasynyň buhgalter hasabaty we hasabaty
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 26
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

karz edarasynyň buhgalter hasabaty we hasabaty

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?karz edarasynyň buhgalter hasabaty we hasabaty

На русском:

karz edarasynyň buhgalter hasabaty we hasabaty
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

USU Programma üpjünçiligindäki karz edarasynyň buhgalter hasabaty we hasabaty häzirki wagt tertibinde gurnalýar, şonuň üçin karz edarasy tarapyndan ýerine ýetirilen islendik amal derrew buhgalter hasabatynda görkezilýär we şol bir wagtyň özünde işgärler gatnaşmaýarlar. bu amallaryň islendigi, ýöne diňe amalyň ýerine ýetirilmeginde we elektron görnüşinde hasaba alynmagy. Soňra, buhgalteriýa we hasabat bermek ýaly ähli hereketler awtomatlaşdyryş arkaly amala aşyrylýar: ýerine ýetirilen amallary tassyklaýan ulanyjy maglumatlary ýygnamak, amallar, obýektler, predmetler boýunça tertipleşdirmek we hasaba alynmaly we awtomatiki usulda döredilen hasabatyň içine girýän görkezijileri hasaplamak we alnan netije, buhgalteriýa amallary bilen baglanyşykly degişli resminamada derrew görkezilýär.

Karz edarasynyň buhgalter hasabatyny we hasabatyny awtomatlaşdyrmak, karz edarasynyň işinde bar bolan içerki amallary gowulandyrýar, işgärleriň borçlaryny we işini kadalaşdyrýar, buhgalter hasabatyna we hasabatyna gözegçilik edýär, maglumat alyş-çalşyny çaltlaşdyrýar we şeýlelik bilen netijeliligi ýokarlandyrýar we buhgalter hasabatynyň dogrulygy, hasabatyň hili we kompaniýanyň işleriniň tizligi, zähmet çykdajylaryny azaltmak we zähmet öndürijiligini ýokarlandyrmak arkaly karz edarasynyň çykdajylaryny azaldýar, bu bolsa netijede girdejiniň optimizasiýasyna getirer. Hasap we hasabat hasabatyny awtomatlaşdyrmagy ulanmak bilen, karz edarasy öz işleriniň ýazgylaryny ýöretmek üçin ähli amallary düzýär we hasabatyň dürli görnüşleri, şol sanda kontragentleri hasaba almak we düzgünleşdiriji üçin statistik hasabatlylygy ulgamlaşdyrmak bilen bir hatarda, awtomatlaşdyryş henizem islendik görnüşdäki resminamalary döredýär. hasabat bermek.

Şol sebäpden, karz edarasynyň işgärleriniň buhgalteriýa we hasabat bermek ýaly işlerini awtomatlaşdyrmakda azaldylýar, sebäbi awtomatlaşdyryş programmasy köp funksiýany ýerine ýetirýär we şonuň üçin işgärleriň ýerine işleýär, jogapkärçiligi indi diňe okalmagyny goşmak bilen employeesokarda agzalan elektron görnüşleri, ähli işgärler üçin aýratyn we olarda ýerleşdirilen maglumatlary göz öňünde tutup, ýerleşdirilen maglumatlaryň hili we aýlyk haklaryň awtomatiki hasaplanmagy üçin şahsy jogapkärçiligi üpjün edýär.

Karz edarasynyň awtomatlaşdyrylmagy, ýerine ýetirilen her bir amal bilen baglanyşykly işiň wagtyny we gerimini göz öňünde tutup, işgärleriň işini kadalaşdyrýar, işini şahsylaşdyrýar, aýratyn ýazgylary we aýratyn iş meýdanyny - ygtyýarlyklaryň çäginde jogapkärçiligiň çägidir. Şol bir wagtyň özünde, karz edarasynyň buhgalter hasabatyny we hasabatyny awtomatlaşdyrmak, ulanyjylar tarapyndan her gün ýerine ýetirilýän maglumatlary girizmek proseduralaryny çaltlaşdyrmak we ýokarda belläp geçişimiz ýaly prosesleriň tizligini ýokarlandyrmak üçin aýratyn iş joururnallary hökmünde bitewi elektron görnüşleri üpjün edýär. Awtomatlaşdyryş arkaly hödürlenýän formalaryň birleşdirilmegi, amallary optimizirlemek üçin zerur bolan amallary awtomatlaşdyrmaga getirýär. Şol bir wagtyň özünde, karz edarasynyň awtomatlaşdyrylmagy, amallaryň standartlaşdyrylyşyna görä, ulanyjylaryň wagtynda ýerine ýetiren işleriniň mukdaryny hasaba alýar we içerki hasabat taýýarlanylandan soň her görnüşine täsir edýär, ähli görnüşleri seljerýär. iş we olara gatnaşýan işgärler.

Karz edarasynyň awtomatlaşdyrylmagy, işini yzygiderli seljermäge, şol sanda girdejisini düzýän karz arzalarynyň ýagdaýyna baha bermäge mümkinçilik berýär, şonuň üçin olaryň seljermesi müşderileriň özüni alyp barşyna, karz şertlerine laýyklygyny gözegçilikde saklamaga mümkinçilik berýär, tölegleriň öz wagtynda we bar bolan berginiň mukdary. Diňe USU Programma üpjünçiliginiň bu baha segmentinde awtomatiki derňewi üpjün edýändigini, beýleki işläp düzüjileriň şuňa meňzeş teklipleriniň diňe programmanyň has gymmat bahasy bilen hödürläp biljekdigini goşmak gerek. Karz edarasy diňe bir işiň ähli görnüşleriniň derňewi bilen däl, eýsem geçen döwürlerdäki üýtgeşmeleriň dinamikasy bilen görkezijileriň statistikasyny hem alýar, bu geljekki döwürleri netijeli meýilleşdirmäge, toplanan maglumatlary göz öňünde tutmaga we netijeleri çaklamaga, ekstrapolýasiýa etmäge mümkinçilik berýär. kesgitlenen tendensiýa.

Bu maksatnama, hünärmenlerimiz tarapyndan karz edarasynyň kompýuterlerinde, işgärlerini gurnamaga däl-de, programma üpjünçiliginiň ähli mümkinçiliklerini gysgaça hödürlemegi teklip edýär, bu hem işgärlere üstünlikli ösüş funksiýalary bilen tiz tanyşmaga mümkinçilik berýär. Önümlerimiz amatly nawigasiýa we ýönekeý interfeýs bilen beýlekilerden tapawutly bolsa-da, bu awtomatiki ulgamy dürli maglumatlar bilen üpjün edip, ulanyjy başarnyklary bolmazdan işgärleri işe çekmäge mümkinçilik berýär. Şeýle dürli maglumatlar, belli bir wagtda maliýe edarasynda ýerine ýetirilýän amallaryň we amallaryň häzirki ýagdaýyny has jikme-jik we çuňňur düşündirmäge kömek edýär.

Işleýän ulanyjyny şahsylaşdyrmak üçin esasy ekranda amatly aýlaw tigiriniň üsti bilen 50-den gowrak interfeýs dizaýn warianty saýlanýar. Ulanyjylar şahsy girişleri we parollary bellemek bilen, borçlarynyň we ygtyýarlyklarynyň çäkleri bilen çäklendirilen hyzmat maglumatlaryna aýratyn ygtyýar alýarlar. Giriş şahsylaşdyrmasy, hiline, ýerine ýetiriliş wagtyna we maglumatlaryň ygtybarlylygyna gözegçilik etmek aňsat bolan şahsy elektron görnüşlerinde ýerine ýetirmegi üpjün edýär. Dolandyryş, ähli resminamalara erkin girip bilýän, gündelikleri barlamagyň tertibini çaltlaşdyrmak üçin audit funksiýasyny ulanýar.

Awtomatlaşdyrylan ulgamda emele gelen maglumat bazalaryndan, müşderi bazasy, nomenklatura, karz bazasy, ulanyjy bazasy we başgalar dürli işleriň hasaba alynmagy we hasabat berilmegi üçin hödürlenýär. Karzlary hasaba almagyň esasy zady, diňe bir doly sanawyny däl, eýsem şertler, mukdarlar we şertler bilen her bir programma barada jikme-jik maglumatlary öz içine alýan karzlaryň esasydyr. Her karz üçin, karz edarasynda berlen gününden bäri ýerine ýetirilen amallaryň jikme-jik sanawyny, şol sanda seneleri, ýerine ýetirilen işleriň adyny we alnan netijeleri görkezip bilersiňiz. Karz maglumatlar bazasynda ýerine ýetirilen her bir amal, çalt baha bermek üçin karzyň häzirki ýagdaýyna wizual gözegçilik etmek üçin aýratyn status we reňk berilýär.

Karz edaralarynyň awtomatlaşdyrylan ulgamy, görkezijileri reňk wizuallaşdyrmagy giňden ulanýar, bu ulanyjylara häzirki proseslere baha bermek we netijelere ýetmek üçin wagt tygşytlaýar. Karz binýady, kompaniýanyň işini aýyrmaga we şonuň üçin ýerine ýetirilişini çaltlaşdyrmaga kömek edýän hakyky iş meýdanyny görkezmek üçin status boýunça aňsatlyk bilen tertiplenip bilner. Karzlaryň esasyndan pes zat müşderi bazasydyr, bu ýerde diňe şahsy maglumatlar we karz alyjylaryň aragatnaşyklary jemlenmän, eýsem her biri bilen özara gatnaşyklaryň doly taryhy ýygnalýar. Bu ýerde, her bir müşderi bilen aragatnaşyklaryň şuňa meňzeş sanawy döredilýär, bu ýerde ýerine ýetirilen ähli hereketler seneler, şol sanda jaňlar, hatlar we aragatnaşyk netijeleri görkezilýär.

Müşderiler karz edarasy tarapyndan saýlanan klassifikasiýa laýyklykda kategoriýalara bölünýärler, bu size özara gatnaşyklaryň gerimini ep-esli ýokarlandyrýan maksatly toparlar bilen aragatnaşyk gurmaga mümkinçilik berýär. Programma, buhgalter hasabaty we hasabat bilen baglanyşykly ähli hasaplamalary özbaşdak ýerine ýetirýär, şol sanda töleg meýilnamasyny, göterimleri, komissiýalary göz öňünde tutup tölegleri we walýuta hümmeti üýtgän mahaly tölegiň gaýtadan hasaplanylmagyny amala aşyrýar. Işgärleriň işjeňligini ýokarlandyryp, iş gündeliginde hasaba alnan meseleleriň mukdaryna görä ulanyjylara iş hakyny hasaplaýar.