1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Karz bergisini hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 887
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU Software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Karz bergisini hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Karz bergisini hasaba almak - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Karz bergisini hasaba almak - Programmanyň skrinshoty - На русском

USU Programma üpjünçiliginde karz bergisini hasaba almak, şertnama laýyklykda alnan karzlaryň üzüliş möhletine baglylykda uzak möhletli - karzy üzmek möhleti 12 aýdan gowrak bolan buhgalteriýa düzgünlerine doly laýyk gelýär. we ýyllyk möhleti gutarmanka karz tölenmeli gysga möhletli. Mundan başga-da, alnan karzlar boýunça bergini hasaba almak diňe bu iki kategoriýa däl, eýsem kreditorlar we karz alyjylar tarapyndan hem gurnalýar. Bu, karz şertnamasynyň iki tarapy tarapyndan ulanylyp bilinjek bu programma üpjünçiligini guran guramanyň ýagdaýy bilen kesgitlenýär, ýogsa-da, ara alyp maslahatlaşmagyň temasynyň alnan karzlardygyny we olaryň hasaba alnyşyny göz öňünde tutsaňyz, bu biziň diýmekdir alnan karzlaryň ýazgylaryny ýöredýän kärhana hakda gürleşýärler.

Alnan karzlar boýunça häzirki bergä gözegçilik karz bazasynda döredilýär, bu ýerde alnan karzlar, resminama tabşyrylan gününden başlap, soňraky tassyklanylandan we serişdeleri degişli hasaby geçirmek, şertleri göz öňünde tutup karz amallary we taryhyny emele getirýär. tölenmeli mukdarlar, komissiýalaryň tölegi we göterimler. Alnan her bir karz, bu maglumatlar bazasynda berginiň häzirki ýagdaýyny häsiýetlendirýän kesgitlenen statusy bolan özboluşly “doseri” bar we status, öz gezeginde, programma ulanyjylarynyň borçlaryň ýerine ýetirilişine wizual gözegçilik edýän reňki bilen kesgitlenýär. bu bergini üzmek üçin. Alnan karz boýunça bergi ýagdaýy, öz wagtynda tölemek, töleg möhletlerini bozmak, gijikdirmek, jerime hasaplamak we başgalar ýaly birnäçe statusa eýe. Ulanyjy, bergileriň ýagdaýy bilen tanyşmak üçin her resminamany açmaga wagt sarp etmän, ýagdaýlaryny derejesine görä tapawutlandyrýar.

Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.

 • Karz bergisini hasaba almagyň wideosy

Karz bergisini hasaba almagyň wideosy - На русском

 • Karz bergisini hasaba almagyň wideosy - На русском

Alnan karzlar boýunça bergini hasaba almagyň konfigurasiýasy esasy wezipeleriniň birini üstünlikli ýerine ýetirýär - işgärleriň wagtyny tygşytlaýar we iş proseslerine çalt baha berilmegini üpjün etmek üçin öndürijilik görkezijilerini wizuallaşdyrýar, bu bolsa prosesleriň netijeliligini we işgärleriň öndürijiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär, Alnan karzlar boýunça bergi baradaky maglumatlary amatly guramak we buhgalteriýa amallaryny düzmek bilen kärhananyň düşewüntliligi. Alnan karzlar boýunça bergileriň hasaba alnyşyny düzmek, dörediji tarapyndan amala aşyrylýar, şondan soň az sanly bolmadyk ähli programma üpjünçiliginiň gysgaça tanyşdyrylyşy üpjün edilýär, bu bolsa işgärleri gündelik işleriň köpüsini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. , ilkinji nobatda buhgalteriýa we hasaplamalara gatnaşmakdan. Şeýlelik bilen, awtomatlaşdyrylan buhgalter ulgamy bu proseduralary özbaşdak alyp barar we kärhana ýazga alynjak maglumatlary gaýtadan işlemegiň takyklygyny we tizligini üpjün eder.

Mundan başga-da, işgärler indi resminamalary taýýarlamaga gatnaşmaýarlar. Alnan karzlar boýunça bergini hasaba almagyň konfigurasiýasy, bu işleri amala aşyrmak üçin ýörite taýýarlanan ulgamda bar bolan maglumatlar we içindäki banklar bilen erkin, erkin işleýär. Awtomatiki usulda döredilen resminamalar ähli talaplara doly laýyk gelýär, islege we maksada laýyk gelýär, bu maglumatlar we salgylanma bazasy tarapyndan gözegçilik edilýär, şeýle hem buhgalteriýa ulgamyna gurulýar, bu ýerde ähli düzgünler, düzgünler, kadalar we ülňüler ýygnalýar. maliýe hasabatlaryny taýýarlamak. Baza, bar bolan kadalaşdyryjy resminamalara täze düzedişleriň ýüze çykmagyna yzygiderli gözegçilik edýär, resminamalary hasaplamakda we taýýarlamakda iň täze netijäni almak üçin ulgamyň içindäki sazlamalary göz öňünde tutýar we sazlaýar. Maglumat we salgylanma binýadynyň elýeterliligi, hasaplamanyň sazlamasyny hem üpjün edýär, bu awtomatiki hasaplamalara mümkinçilik berýär, sebäbi her bir amal, pudakda kesgitlenen we bazada görkezilen standartlary göz öňünde tutup baha aňlatmasyny alýar.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language

Ulanyjylaryň jogapkärçiligi diňe bir amaly öz içine alýar - ygtyýarlyklaryň çäginde iş tabşyryklaryny ýerine ýetirenlerinde alnan okalýan programma öz wagtynda goşulýar. Olaryň esasynda, awtomatlaşdyrylan buhgalter ulgamy, alnan üýtgeşme bilen baglanyşykly häzirki görkezijileri derrew gaýtadan hasaplamagy amala aşyrýar, häzirki prosesiň beýanyny täzeden gurýar, şonuň üçin ulanyjylardan başlangyç we häzirki maglumatlaryň gyssagly alynmagy bilen gyzyklanýar, olary işjeňlige iterýär elektron iş surnallarynda hasaba alnan iş mukdaryny göz öňünde tutup, ulanyjylaryň aýlyk haklaryny awtomatiki hasaplamak arkaly maglumatlary girizmek prosedurasyna gatnaşyň. Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylar şahsy elektron görnüşlerinde işleýärler, onda ýerleşdirilen maglumatlar giriş bilen bellik edilýär, resmi maglumatlaryň gizlinligini goramak üçin programma girmek üçin her kim gorag paroly bilen bilelikde alýar we şonuň üçin şahsy maglumatlara eýe bolýar. maglumatlarynyň hili we ulgama girizilişiniň öz wagtynda bolmagy üçin jogapkärçilik.

Karzlar bazasyna goşmaça, CRM müşderi bazasy hökmünde hödürlenýär, bu ýerde olar bilen gatnaşygy hasaba almagyň tertibi, hasaba alnan pursatyndan başlap aragatnaşyklaryň jikme-jik taryhy düzülýär. Her şahsy faýlda şahsy maglumatlar, aragatnaşyklar, resminamalaryň arhiwleri, suratlar we senesi boýunça ýerine ýetirilen işleriň jikme-jik sanawy - jaňlar, hatlar, ýygnaklar we karz bermek bar. CRM, şeýle hem, müşderä hödürlenýän ähli teklipleri, iberilen hatlaryň tekstlerini, şahsyýet resminamalarynyň göçürmelerini we web kamerasyndan alnan suratlary saklaýar.

 • order

Karz bergisini hasaba almak

Daşarky gatnaşygy üpjün etmek üçin elektron aragatnaşygy birnäçe formatda - Viber, SMS, e-poçta, poçta jaňlaryny we habar bermegi goldamak üçin ulanylýan sesli jaňlar. Müşderä karz karzy maglumatlar bazasynda görkezilen möhleti boýunça awtomatiki habar berilýär. Tölegiň senesini we mukdaryny ýatlatmak, jerime habarnamasy bar. Habarlaşmalar, hyzmatlary höweslendirmek üçin saýlanan sebäbine baglylykda - aýratynlykda, köp mukdarda we maksatlaýyn topara hyzmat etmek we dürli formatlarda mahabat maksatly gurnalýar.

Awtomatiki usulda döredilen resminamalar hasabatyň islendik görnüşini, şol sanda maliýe, buhgalteriýa, statistiki we hökmany, adaty şertnama we hasap-fakturalary öz içine alýar. Karz ýüz tutanda, programma MS Word-da müşderileriň jikme-jiklikleri we tassyklanan karz şertleri bilen awtomatiki usulda karz şertnamasyny döredýär. Karz almak üçin ýüz tutanyňyzda, göterim göterimini göz öňünde tutup, tölegi awtomatiki hasaplaýar, eger karz berlen bolsa, walýuta hümmeti üýtgese, mukdaryny üýtgedýär. Awtomatlaşdyrylan ulgam, netijeli meýilnamalaşdyrmaga mümkinçilik berýän tassyklanan we ret edilen programmalaryň sanyny goşmak bilen ähli görkezijiler boýunça statistika saklaýar. Statistik buhgalteriýa esasynda, işiň ähli görnüşlerini seljermek we baha bermek bilen içerki hasabatlylyk döredilýär, bu olaryň hilini ýokarlandyrmaga we girdejili ösüşi üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki görkezijileriň seljermesi, müşderileriň belli bir döwürdäki işine, karz islegine, işgärleriň netijeliligine, töleg meýilnamasyndan gyşarmagyna we esasy karzyna baha bermäge mümkinçilik berýär. Analitik hasabat amatly we wizual görnüşde berilýär - tablisalar, diagrammalar we grafikler, her görkezijiniň girdeji gazanmakdaky ähmiýetini göz öňüne getirýär. Maliýe çeşmeleriniň seljermesi karz bukjasynyň hiline baha bermäge, aýry-aýry çykdajylaryň ýerlikliligini kesgitlemäge, amallaryň we bergileriň öndürijiliksiz çykdajylaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Programmany gurnamak USU Programma üpjünçiliginiň işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Sanly enjamlar üçin ýeke-täk talap Windows operasiýa ulgamy. Gurlandan soň, karz bergilerini hasaba almak üçin programmanyň mümkinçilikleri görkezilýär.