Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. karz bergisini hasaba almak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 887
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

karz bergisini hasaba almak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?karz bergisini hasaba almak

На русском:

karz bergisini hasaba almak
Bu wideo subtitrler bilen öz diliňizde görüp bilersiňiz.
Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.
Choose language

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

USU Programma üpjünçiliginde karz bergisini hasaba almak, şertnama laýyklykda alnan karzlaryň üzüliş möhletine baglylykda uzak möhletli - karzy üzmek möhleti 12 aýdan gowrak bolan buhgalteriýa düzgünlerine doly laýyk gelýär. we ýyllyk möhleti gutarmanka karz tölenmeli gysga möhletli. Mundan başga-da, alnan karzlar boýunça bergini hasaba almak diňe bu iki kategoriýa däl, eýsem kreditorlar we karz alyjylar tarapyndan hem gurnalýar. Bu, karz şertnamasynyň iki tarapy tarapyndan ulanylyp bilinjek bu programma üpjünçiligini guran guramanyň ýagdaýy bilen kesgitlenýär, ýogsa-da, ara alyp maslahatlaşmagyň temasynyň alnan karzlardygyny we olaryň hasaba alnyşyny göz öňünde tutsaňyz, bu biziň diýmekdir alnan karzlaryň ýazgylaryny ýöredýän kärhana hakda gürleşýärler.

Alnan karzlar boýunça häzirki bergä gözegçilik karz bazasynda döredilýär, bu ýerde alnan karzlar, resminama tabşyrylan gününden başlap, soňraky tassyklanylandan we serişdeleri degişli hasaby geçirmek, şertleri göz öňünde tutup karz amallary we taryhyny emele getirýär. tölenmeli mukdarlar, komissiýalaryň tölegi we göterimler. Alnan her bir karz, bu maglumatlar bazasynda berginiň häzirki ýagdaýyny häsiýetlendirýän kesgitlenen statusy bolan özboluşly “doseri” bar we status, öz gezeginde, programma ulanyjylarynyň borçlaryň ýerine ýetirilişine wizual gözegçilik edýän reňki bilen kesgitlenýär. bu bergini üzmek üçin. Alnan karz boýunça bergi ýagdaýy, öz wagtynda tölemek, töleg möhletlerini bozmak, gijikdirmek, jerime hasaplamak we başgalar ýaly birnäçe statusa eýe. Ulanyjy, bergileriň ýagdaýy bilen tanyşmak üçin her resminamany açmaga wagt sarp etmän, ýagdaýlaryny derejesine görä tapawutlandyrýar.

Alnan karzlar boýunça bergini hasaba almagyň konfigurasiýasy esasy wezipeleriniň birini üstünlikli ýerine ýetirýär - işgärleriň wagtyny tygşytlaýar we iş proseslerine çalt baha berilmegini üpjün etmek üçin öndürijilik görkezijilerini wizuallaşdyrýar, bu bolsa prosesleriň netijeliligini we işgärleriň öndürijiligini ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär, Alnan karzlar boýunça bergi baradaky maglumatlary amatly guramak we buhgalteriýa amallaryny düzmek bilen kärhananyň düşewüntliligi. Alnan karzlar boýunça bergileriň hasaba alnyşyny düzmek, dörediji tarapyndan amala aşyrylýar, şondan soň az sanly bolmadyk ähli programma üpjünçiliginiň gysgaça tanyşdyrylyşy üpjün edilýär, bu bolsa işgärleri gündelik işleriň köpüsini ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär. , ilkinji nobatda buhgalteriýa we hasaplamalara gatnaşmakdan. Şeýlelik bilen, awtomatlaşdyrylan buhgalter ulgamy bu proseduralary özbaşdak alyp barar we kärhana ýazga alynjak maglumatlary gaýtadan işlemegiň takyklygyny we tizligini üpjün eder.

Mundan başga-da, işgärler indi resminamalary taýýarlamaga gatnaşmaýarlar. Alnan karzlar boýunça bergini hasaba almagyň konfigurasiýasy, bu işleri amala aşyrmak üçin ýörite taýýarlanan ulgamda bar bolan maglumatlar we içindäki banklar bilen erkin, erkin işleýär. Awtomatiki usulda döredilen resminamalar ähli talaplara doly laýyk gelýär, islege we maksada laýyk gelýär, bu maglumatlar we salgylanma bazasy tarapyndan gözegçilik edilýär, şeýle hem buhgalteriýa ulgamyna gurulýar, bu ýerde ähli düzgünler, düzgünler, kadalar we ülňüler ýygnalýar. maliýe hasabatlaryny taýýarlamak. Baza, bar bolan kadalaşdyryjy resminamalara täze düzedişleriň ýüze çykmagyna yzygiderli gözegçilik edýär, resminamalary hasaplamakda we taýýarlamakda iň täze netijäni almak üçin ulgamyň içindäki sazlamalary göz öňünde tutýar we sazlaýar. Maglumat we salgylanma binýadynyň elýeterliligi, hasaplamanyň sazlamasyny hem üpjün edýär, bu awtomatiki hasaplamalara mümkinçilik berýär, sebäbi her bir amal, pudakda kesgitlenen we bazada görkezilen standartlary göz öňünde tutup baha aňlatmasyny alýar.

Ulanyjylaryň jogapkärçiligi diňe bir amaly öz içine alýar - ygtyýarlyklaryň çäginde iş tabşyryklaryny ýerine ýetirenlerinde alnan okalýan programma öz wagtynda goşulýar. Olaryň esasynda, awtomatlaşdyrylan buhgalter ulgamy, alnan üýtgeşme bilen baglanyşykly häzirki görkezijileri derrew gaýtadan hasaplamagy amala aşyrýar, häzirki prosesiň beýanyny täzeden gurýar, şonuň üçin ulanyjylardan başlangyç we häzirki maglumatlaryň gyssagly alynmagy bilen gyzyklanýar, olary işjeňlige iterýär elektron iş surnallarynda hasaba alnan iş mukdaryny göz öňünde tutup, ulanyjylaryň aýlyk haklaryny awtomatiki hasaplamak arkaly maglumatlary girizmek prosedurasyna gatnaşyň. Şol bir wagtyň özünde, ulanyjylar şahsy elektron görnüşlerinde işleýärler, onda ýerleşdirilen maglumatlar giriş bilen bellik edilýär, resmi maglumatlaryň gizlinligini goramak üçin programma girmek üçin her kim gorag paroly bilen bilelikde alýar we şonuň üçin şahsy maglumatlara eýe bolýar. maglumatlarynyň hili we ulgama girizilişiniň öz wagtynda bolmagy üçin jogapkärçilik.

Karzlar bazasyna goşmaça, CRM müşderi bazasy hökmünde hödürlenýär, bu ýerde olar bilen gatnaşygy hasaba almagyň tertibi, hasaba alnan pursatyndan başlap aragatnaşyklaryň jikme-jik taryhy düzülýär. Her şahsy faýlda şahsy maglumatlar, aragatnaşyklar, resminamalaryň arhiwleri, suratlar we senesi boýunça ýerine ýetirilen işleriň jikme-jik sanawy - jaňlar, hatlar, ýygnaklar we karz bermek bar. CRM, şeýle hem, müşderä hödürlenýän ähli teklipleri, iberilen hatlaryň tekstlerini, şahsyýet resminamalarynyň göçürmelerini we web kamerasyndan alnan suratlary saklaýar.

Daşarky gatnaşygy üpjün etmek üçin elektron aragatnaşygy birnäçe formatda - Viber, SMS, e-poçta, poçta jaňlaryny we habar bermegi goldamak üçin ulanylýan sesli jaňlar. Müşderä karz karzy maglumatlar bazasynda görkezilen möhleti boýunça awtomatiki habar berilýär. Tölegiň senesini we mukdaryny ýatlatmak, jerime habarnamasy bar. Habarlaşmalar, hyzmatlary höweslendirmek üçin saýlanan sebäbine baglylykda - aýratynlykda, köp mukdarda we maksatlaýyn topara hyzmat etmek we dürli formatlarda mahabat maksatly gurnalýar.

Awtomatiki usulda döredilen resminamalar hasabatyň islendik görnüşini, şol sanda maliýe, buhgalteriýa, statistiki we hökmany, adaty şertnama we hasap-fakturalary öz içine alýar. Karz ýüz tutanda, programma MS Word-da müşderileriň jikme-jiklikleri we tassyklanan karz şertleri bilen awtomatiki usulda karz şertnamasyny döredýär. Karz almak üçin ýüz tutanyňyzda, göterim göterimini göz öňünde tutup, tölegi awtomatiki hasaplaýar, eger karz berlen bolsa, walýuta hümmeti üýtgese, mukdaryny üýtgedýär. Awtomatlaşdyrylan ulgam, netijeli meýilnamalaşdyrmaga mümkinçilik berýän tassyklanan we ret edilen programmalaryň sanyny goşmak bilen ähli görkezijiler boýunça statistika saklaýar. Statistik buhgalteriýa esasynda, işiň ähli görnüşlerini seljermek we baha bermek bilen içerki hasabatlylyk döredilýär, bu olaryň hilini ýokarlandyrmaga we girdejili ösüşi üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

Häzirki görkezijileriň seljermesi, müşderileriň belli bir döwürdäki işine, karz islegine, işgärleriň netijeliligine, töleg meýilnamasyndan gyşarmagyna we esasy karzyna baha bermäge mümkinçilik berýär. Analitik hasabat amatly we wizual görnüşde berilýär - tablisalar, diagrammalar we grafikler, her görkezijiniň girdeji gazanmakdaky ähmiýetini göz öňüne getirýär. Maliýe çeşmeleriniň seljermesi karz bukjasynyň hiline baha bermäge, aýry-aýry çykdajylaryň ýerlikliligini kesgitlemäge, amallaryň we bergileriň öndürijiliksiz çykdajylaryny kesgitlemäge mümkinçilik berýär.

Programmany gurnamak USU Programma üpjünçiliginiň işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Sanly enjamlar üçin ýeke-täk talap Windows operasiýa ulgamy. Gurlandan soň, karz bergilerini hasaba almak üçin programmanyň mümkinçilikleri görkezilýär.