1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Salgy ibermek
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 399
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU Software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Salgy ibermek

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Salgy ibermek - Programmanyň skrinshoty

Programmanyň skrinshoty - На русском

Salgy ibermek - Programmanyň skrinshoty - На русском

Göni poçta ibermek häzirki zaman işewürligi üçin öňdebaryjy guraldyr. Göni poçta üçin haýsy maksat we haýsy programma ulanmak iň gowusy? Bu barada has giňişleýin. Göni poçta ibermek göni marketingiň düzüm böleklerinden biridir. Göni poçta ibermek belli bir e-poçta salgylaryna, biletlere, kataloglara, bonuslara, disklere, prezentasiýalara, wideolara, otkrytkalara, habar býulletenlerine, mahabat maglumatlary, prezentasiýa we beýleki marketing önümlerine iberilip bilner. Hukuk guramalary we şahsyýetler poçta sanawyna ýazylyp bilýärler. Maksatly poçta ibermek, işewür guramalar we beýleki gatnaşyjylar maksatly diňleýjilere ýerleşýän ýerleri boýunça habar berýärler, bu möhüm komponent, sebäbi salgy alyjy zerur maglumatlary çalt we aýratyn alýar, araçy bolmazdan. Göni poçta üçin dogry programma üpjünçiligini saýlamak möhümdir. Maksatly paýlanyş köp we maksatly bolup biler. Islendik habar köpçülikleýin paýlanan halatynda umumy bilim salgysyny paýlamak amala aşyrylýar; maksatly paýlanan ýagdaýynda maglumatlar diňe maksatly diňleýjilere degişlidir. Köpçülikleýin paýlanyş, adatça, geografiki esasda saýlanýar; bu çemeleşme, meselem, täze dükan açylanda, eýesi potensial sarp edijilerine açylyş senesini, assortimentini we ş.m. ýetirmek islese ulanylýar. Salgy ibermek söwda kärhanalary, önümçilik kompaniýalary, sport merkezleri, gury arassalaýjylar, logistika kompaniýalary, lukmançylyk edaralary, maliýe we syýahatçylyk kompaniýalary, abatlaýyş dükanlary, okuw merkezleri we beýleki guramalar üçin degişli bolup biler. Göni poçta ibermek, müşderileriňiz, hyzmatlaryň potensial alyjylary we müşderileri bilen aragatnaşyk saklamagyň usulydyr. E-poçta açmak arkaly adresiň iberilen habaryň ýa-da hatynyň düýp manysyna düşünmegi üçin poçta sanawy barada pikirlenmek gaty möhümdir. E-poçta paýlanyşyny dogry amala aşyrmak üçin dogry programma üpjünçiligini saýlamak möhümdir, şular ýaly önümleriň biri Univershliumumy Hasap Ulgamy kompaniýasynyň çeşmesidir. Programmada zerur aragatnaşyk maglumatlary girizmek bilen müşderileri yzarlap bilersiňiz. USU-da SMS-habarlary awtomatiki ibermek, elektron habarlaryň salgy paýlanyşyny gurup bilersiňiz. E-poçta bilen gönüden-göni poçta barada aýdylanda bolsa, birikdirilen faýllar, formalar, resminamalar we ş.m. bilen amala aşyrylyp bilner. Ulgam köpçülikleýin poçta üçin düzülip bilner. Şeýle hem, programma “Viber” -iň üsti bilen göni poçta ibermek mümkinçiligini üpjün edýär, telefon bilen integrirlenende, sesli jaňlar programma arkaly edilip bilner, awtomatiki we aýry-aýry, nokat görnüşinde edilip bilner. Programma dürli görnüşli bildiriş şablonlaryny we ş.m. döretmäge mümkinçilik berýär. Programma bilen işlemek gaty aňsat, gereksiz işlemäge ýüklenenok. Sargyt etmek üçin goşmaça funksiýalary saýlaýarys. Elektron habar beriş serişdelerinden maglumat import edip, çalt başlap bilersiňiz ýa-da el bilen girizip bilersiňiz. Çalt maglumatlary eksport etmek hem elýeterlidir. Sahypamyzda önümiň synag wersiýasyny tapyp bilersiňiz, ony belli bir döwürde mugt üpjün ederis. Accountinghliumumy hasaba alyş ulgamy - maksatly poçta we bir programma üpjünçiliginde işiňiz üçin başga-da köp mümkinçilik.

Müşderilere jaň etmek üçin programma, ses re modeiminde müşderi üçin zerur habary iberip, kompaniýanyňyzyň adyndan jaň edip biler.

Poçta ibermek programmasy, programma tarapyndan awtomatiki usulda döredilýän goşundyda dürli faýllary we resminamalary goşmaga mümkinçilik berýär.

Köp SMS iberilende, SMS ibermek programmasy habar ibermegiň umumy bahasyny öňünden hasaplaýar we hasabyň balansy bilen deňeşdirýär.

Bildirişleri ibermek programmasy müşderileriňize iň täze habarlardan elmydama habarly bolmaga kömek eder!

E-poçta habar býulleteni programmasy, bütin dünýäde müşderilere iberilip bilner.

Müşderilere arzanladyşlar barada habar bermek, bergileri habar bermek, möhüm bildirişleri ýa-da çakylyklary ibermek üçin hökman hatlar üçin programma gerek bolar!

Uniwersal hasapçylyk ulgamynyň web sahypasyndan işleýşini barlamak üçin demo wersiýasy görnüşinde poçta ibermek üçin programmany göçürip alyp bilersiňiz.

Çykýan jaňlar üçin programma, kompaniýamyzy döredijiler tarapyndan müşderiniň şahsy isleglerine görä üýtgedilip bilner.

Hatlary ibermek we hasaba almak müşderiler üçin e-poçta ibermek arkaly amala aşyrylýar.

SMS habarlaşma programmasy şablonlary döredýär, olaryň esasynda habar iberip bilersiňiz.

 • Salgy ibermegiň wideosy

SMS programma üpjünçiligi, işiňiz we müşderiler bilen gatnaşygyňyz üçin çalşyp bolmajak kömekçi!

Köpçülikleýin poçta ibermek programmasy her bir müşderä aýratyn habarlary döretmek zerurlygyny aradan aýyrar.

E-poçta ibermek üçin mugt programma, programmadan poçta ibermek üçin saýlan islendik e-poçta salgylaryňyza habar iberýär.

SMS ibermek üçin programma belli bir adama habar ibermäge ýa-da birnäçe alyja köpçülikleýin poçta ibermäge kömek eder.

Telefon belgilerine hat ibermek programmasy sms serwerindäki aýratyn ýazgydan ýerine ýetirilýär.

Internet arkaly SMS üçin programma habarlaryň iberilişini seljermäge mümkinçilik berýär.

Mugt SMS habarlaşma programmasy synag re modeiminde elýeterlidir, programmanyň satyn alynmagy aýlyk abuna töleglerini öz içine almaýar we bir gezek tölenýär.

Wiber poçta programma üpjünçiligi, daşary ýurtly müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak zerur bolsa, amatly dilde poçta ibermäge mümkinçilik berýär.

Awtomatlaşdyrylan habarlaşma programmasy, guramanyň öndürijiligini ýokarlandyrýan ýekeje programma bazasyndaky ähli işgärleriň işini birleşdirýär.

Synag re iniminde e-poçta paýlamak üçin mugt programma, programmanyň mümkinçiliklerini görmäge we interfeýs bilen tanyşmaga kömek eder.

Wiber habarlaşma programmasy, Viber habarçysyna habar ibermek ukyby bilen ýeke-täk müşderi bazasyny döretmäge mümkinçilik berýär.


Programma başlanyňyzda dili saýlap bilersiňiz.

Choose language

Kompýuterden SMS ibermek programmasy, iberilen habaryň ýagdaýyny seljerýär we iberilendigini ýa-da berilmeýändigini kesgitleýär.

Mugt jaň ediji iki hepde demo wersiýasy hökmünde elýeterlidir.

Programhliumumy hasaba alyş ulgamy göni poçta üçin doly uýgunlaşdyrylyp bilner.

Programma üpjünçiligi, müşderiler we özara gatnaşyk saklamagy zerur bolan beýleki dersler üçin maglumat binýadyny döretmäge mümkinçilik berýär.

Ulgamda SMS habarlaryny iberip bilersiňiz, ol aýratyn we köpçülikleýin amala aşyrylyp bilner.

Programma, öňünden saýlanan şablonlar ýa-da goşundylar bilen belli senelerde ýa-da wagtlarda köpçülikleýin habar ibermek üçin programmalaşdyrylyp bilner.

Programma üpjünçiligi arkaly köpçülikleýin e-poçta paýlanyşyny amala aşyryp bilersiňiz.

Salgy habarlaryna islendik faýl birikdirilip bilner.

USU arkaly, Viber-de häzirki zaman göni poçta iberip bilersiňiz.

Şereketiňiz telefon bilen integrasiýa üpjün etse, sesli jaň edip bilersiňiz. Programma siziň adyňyzdan bir gurama ýa-da şahs çagyrar we möhüm maglumatlary berer.

Programmada habarnamalar ýa-da tekst habarlary üçin dürli şablonlary döredip bilersiňiz.

 • order

Salgy ibermek

Şablonlar saklanyp, geljekdäki işlerde ulanylyp bilner.

Programmadaky ähli maglumatlar birleşdirilip, taryhda saklanýar.

USU owadan dizaýn, ýönekeý we düşnükli iş meýdany, işleýiş ukyby, buhgalteriýa we iş dolandyryşyna häzirki zaman çemeleşmeleri bilen tapawutlanýar.

.Eňil programma, programma üpjünçiliginiň ýörelgelerini özleşdirmek üçin köp wagt sarp etmäge mejbur etmez.

Programma üpjünçiliginde işjeňligiňizi elektron mediýadan maglumatlary import edip başlap bilersiňiz ýa-da maglumatlary el bilen girizip bilersiňiz.

Programmada dürli işgärler üçin girişi tapawutlandyryp bilersiňiz.

Ulgamyň beýleki aýratynlyklary bar, olary web sahypamyzda has köp öwrenip bilersiňiz.

Programmada özüňize amatly islendik dilde işläp bilersiňiz.

USU doly ygtyýarly önüm.

Accountinghliumumy hasaba alyş ulgamy - maksatly poçta we telekeçiligi dolandyrmak üçin beýleki gurallar bilen amatly iş.