Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. ýangyç we çalgy materiallarynyň hasaba alnyşy
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 109
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

ýangyç we çalgy materiallarynyň hasaba alnyşy

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?ýangyç we çalgy materiallarynyň hasaba alnyşy

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Ulag kompaniýalary, ähli çykdajylara gözegçilik etmek üçin ýangyç, ýangyç we çalgy ýaglary, beýleki materiallar we inwentarlary hasaba almak üçin dürli gurallara mätäç. Üznüksiz esasda çykdajylary gözegçilik etmek meýilnamalaşdyrylan göwrümdäki serişdeleriň akymyny sazlamaga, şeýle hem logistika hyzmatlarynyň girdejiligini ýokarlandyrmak üçin guramanyň çykdajylaryny optimizirlemäge mümkinçilik berýär. Çykdajylary dolandyrmak prosesi köp zähmet talap edýär, sebäbi diňe çykdajylaryň soňky görkezijileri bilen işlemek bilen çäklenmän, ulag üçin sürüjilere materiallaryň, ýangyç serişdeleriniň we serişdeleriň berilmegine gönüden-göni gözegçilik etmek zerurdyr. Univershliumumy hasaplaşyk ulgamy programma üpjünçiligi logistika, ulag we kurýer kompaniýalarynyň aýratynlyklaryna laýyklykda işlenip düzülendir we iş bellikleri, ýangyç kartoçkalary, buhgalter sahypalary we dürli tablisalar ýaly işleriň ýerine ýetirilişine gözegçilik etmek üçin şeýle gurallary üpjün edýär. Fuelangyç hasaba alyş sahypasynda ýangyç we çalgy ýaglarynyň zerur mukdary we çykdajylary barada jikme-jik sanaw bar, bu belli bir standartlara laýyklykda sarp edilýän hakyky ýangyjyňyza gözegçilik etmegi aňsatlaşdyrýar. Programmanyň wezipeleri diňe bir çykdajylaryň dinamikasyna gözegçilik etmek bilen çäklenmän, kärhananyň işiniň ähli ugurlaryny ýeke-täk maglumat çeşmesinde doly işlemäge mümkinçilik berýär. USU programma üpjünçiligi, hasaplamalaryň awtomatlaşdyrylmagy, amallaryň netijeliligi, wizual interfeýs we elektron poçta arkaly aragatnaşyk sebäpli amatlylygy bilen tapawutlanýar. Kompýuter ulgamymyzy ulanyjylar zerur resminamalary çalt döredip we çap edip bilerler: iberiş bellikleri, sargyt görnüşleri, hereketler we hasap-fakturalar, çykdajylar üçin beýannamalar. Mundan başga-da, kompaniýanyňyzyň işgärleri şertnamalara has çalt gol çekmek üçin şertnamalaryň adaty galyplaryny düzüp bilerler. Şeýlelik bilen, programma üpjünçiligi dürli iş proseslerini has netijeli dolandyrmaga - gündelik meseleleriň ýerine ýetirilmegine we möhüm dolandyryş meseleleriniň çözülmegine goşant goşýar.

Kärhananyň ähliumumy maglumat binýady bolan Kataloglar bölümi, kategoriýalara bölünen wizual kataloglaryň kömegi bilen ulanmak aňsat. Ulag hasabynda talap edilýän ähli maglumatlary öz içine alýar, ulanyjylar täzelenensoň täzelenip bilýärler. Modullar bölümi, häzirki we tamamlanan sargytlaryň hersiniň öz ýagdaýy we reňki bolan tablisadyr. Bu blok sürüjini bermek, ýüküň bahasyny kesgitlemek, ulag we ýerine ýetirijileri bellemek, harytlaryň daşalmagyny yzarlamak we töleg almak üçin zerur bolan ähli çykdajylary hasaplaýar. Hasabatlar bölümi, wizual tablisalary, grafikleri we diagrammalary öz içine alýan döwletiň görkezijilerini we kärhananyň işini häsiýetlendirýän dürli hasabatlary göçürip almaga mümkinçilik berýänligi sebäpli, maliýe seljeriş funksiýasyny ýerine ýetirýär.

Ulgamda döredilen bellikler, ýangyç meselesini hasaba almagyň sanawyny görkezýär, onda daşamak üçin zerur ýangyç-çalgylaryň wagty, uçuşy we mukdary kesgitlenýär. Hasap ýazgylarynda görkezilen ýangyç sarp ediş sanlarynyň ulgamdaky çykdajylaryň subutnamasy hökmünde sürüjiler tarapyndan iberilen ähli resminamalary saklamak bilen hakyky çykdajylara laýyk gelýändigini barlamak has aňsat bolar. Mundan başga-da, USU programma üpjünçiliginde ýangyç we çalgy ýaglaryny sarp etmegiň çäkleri we ülňüleri hasaplanylýan ýangyç kartalaryny hasaba almak bolýar. Bu, häzirki re modeimde ýangyç çeşmeleriniň sarp edilişini kadalaşdyrmaga, şeýle hem artykmaç çykdajylaryň öňüni almaga mümkinçilik berer.

Dolandyryş we çykdajylary derňemek, ýangyç hasaba alyş kagyzy, inwentar tablisasy, ýangyç we çalgy ýaglaryny sarp etmek üçin aýratyn kartalar ýaly programma gurallarynyň kömegi bilen logistika hyzmatlary işiniň netijeliligini ýokarlandyrmaga we mukdaryny ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär. alnan girdeji.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy, kurýer kompaniýasynda ýa-da gowşuryş hyzmatynda ýangyjyň we ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň sarp edilişini yzarlamaga mümkinçilik berer.

Maglumat kagyzlaryny doldurmak üçin programma, maglumatlar bazasyndan maglumatlaryň awtomatiki ýüklenmegi netijesinde kompaniýada resminamalary taýýarlamagy awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy guramanyň anyk talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner, bu hasabatlaryň takyklygyny ýokarlandyrmaga kömek eder.

Islendik logistika kompaniýasy çeýe hasabat bermegi üpjün etjek häzirki zaman kompýuter ulgamlaryny ulanyp, benzin, ýangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almalydyr.

Routeshli ugurlary we sürüjileri doly hasaba almagyň netijesinde USU programma üpjünçiligi bukjasy bilen ýangyç sarp edilişini yzarlamak has aňsat.

Saýlaw belliklerini hasaba almak, häzirki zaman USU programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly kynçylyksyz amala aşyrylyp bilner.

USU kompaniýasynyň ýol bellikleri üçin programmany ulanyp, marşrutlarda ýangyjyň yzyny yzarlap bilersiňiz.

Hasap ýazgylaryny hasaba almak programmasy, kompaniýanyň ulaglary bilen ýangyç-çalgy we ýangyjyň sarp edilişi barada iň täze maglumatlary görkezmäge mümkinçilik berýär.

Sahypa ýazgylaryny ýazga almak programmasy, ulaglaryň marşrutlaryndaky çykdajylar, sarp edilen ýangyç we beýleki ýangyç-çalgylar barada maglumat almaga mümkinçilik berer.

Wayol belliklerini döretmek programmasy, kompaniýanyň umumy maliýe meýilnamasynyň çäginde hasabat taýýarlamaga, şeýle hem häzirki wagtda ugurlar boýunça çykdajylary yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Logistika belliklerini hasaba almak we hasaba almak üçin amatly hasabat ulgamy bolan ýangyç-çalgy programmasy kömek eder.

Fuelangyjyň hasaba alnyş programmasy, ýangyç we çalgy ýaglary barada maglumat ýygnamaga we çykdajylary seljermäge mümkinçilik berer.

Kompaniýaňyz, USU programmasyny ulanyp, bellik bellikleriniň hereketini elektron hasaplamak arkaly ýangyç-çalgy we ýangyjyň bahasyny ep-esli derejede optimallaşdyryp biler.

Saýlaw bellikleri programmasy USU web sahypasynda mugt elýeterlidir we tanyşmak üçin amatly, amatly dizaýny we köp funksiýasy bar.

Ulag amallaryny gurnamaga we çykdajylary optimizirlemäge mümkinçilik berýän alhliumumy Hasap Ulgamyndan döwrebap programma bilen ýol bellikleriniň, ýangyç we çalgy ýaglarynyň hasaba alnyşyny aňsatlaşdyryň.

Islendik guramadaky ýangyç, çalgy ýaglary we ýangyçlary hasaba almak üçin, öňdebaryjy hasabatlylygy we işleýşi bilen ýol ýazgysy programmasy gerek bolar.

Islendik ulag guramasynda hasaba alyş bellikleri üçin programma talap edilýär, sebäbi onuň kömegi bilen hasabatyň ýerine ýetirilişini çaltlaşdyryp bilersiňiz.

Döwrebap programma üpjünçiliginiň kömegi bilen sürüjileri hasaba almak aňsat we ýönekeýdir we hasabat ulgamynyň kömegi bilen iň täsirli işgärleri hem kesgitläp bilersiňiz, hem-de iň peýdalylaryny sylaglap bilersiňiz.

Hasaplamalaryň awtomatlaşdyrylmagy, buhgalteriýa we maliýe hasaby bilen işleýän wagtyňyz ýalňyşlyklardan gaça durmaga, şeýle hem döredilen hasabatdaky maglumatlaryň dogrulygyny üpjün etmäge mümkinçilik berer.

Jogapkärçilikli serişdeleri bermek awtomatiki çykdajylaryň hasaplamalary esasynda amala aşyrylýar.

Eltip bermek koordinatorlaryna ýük daşamak prosesine doly gözegçilik etmek mümkinçiligi bolar: marşrutyň her böleginiň geçişine we duralgalaryna gözegçilik etmek, galan aralygy hasaplamak we gowşuryş senesini kesgitlemek.

Goük eltilenden soň, tölegleriň wagtynda alynmagyny üpjün etmek üçin programma töleg faktlaryny ýa-da bergilerini ýazga alýar.

USU programma üpjünçiligindäki tablisalar bilen işlemek hasabatyň wizual görnüşleri sebäpli amatly we ýönekeýdir.

Şeýle hem bu maksatnama ammar işlerini amala aşyrmak üçin mümkinçilikler döredýär: jogapkär hünärmenler materiallary üpjün etmek, çykarmak we öçürmek proseslerine gözegçilik edip bilerler.

Işgärleriň barlag gurallary wagt gözegçilik sahypalaryny çalşar we kompýuter ulgamyndaky işgärleriň işini kadalaşdyrar.

Ulag kompaniýasynyň hünärmenleri ätiýaçlyk şaýlaryny, ýangyç we beýleki materiallary has netijeli dolandyrmak üçin haryt nomenklaturasynyň her bir elementi üçin iň pes bahalary kesgitläp bilerler.

Maliýe görkezijileri bilen tablisalarda görkezilen maglumatlaryň seljermesi girdejileriň we girdejileriň mukdaryny sazlamaga, şeýle hem girdejiligiň ýokary derejesini üpjün etmäge kömek edýär.

Ulanyjylar uçuşlaryň we ugurlaryň, ulaglaryň, hyzmatlaryň görnüşleriniň, paýnamalaryň, üpjün edijileriň, şahamçalaryň we ş.m. jikme-jik nomenklaturasyny saklap bilerler.

Programmanyň mümkinçilikleri, müşderiler bilen gatnaşyklaryň ösmegine goşant goşýar, sebäbi CRM modulynyň (Müşderi gatnaşyklaryny dolandyrmak) dürli gurallary bar.

Materiallaryň berilmegine gözegçilik etmek, serişdeleri has netijeli ulanmaga mümkinçilik berer.

Zerur bolsa, maglumatlary MS Excel we MS Word formatlarynda elektron jümlelerden göçürip alyp bilersiňiz.

Müşderi bazasynyň näderejede doldurylýandygyna we ýolbaşçylaryň bu meseläni näderejede ýerine ýetirýändigine baha berip bilersiňiz.

Şeýle hem, e-poçta bilen hat ibermek, SMS habarlary we telefon arkaly ibermek ýaly funksiýalary ulanyp bilersiňiz.