Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň hasaba alyş görnüşi
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 593
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň hasaba alyş görnüşi

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň hasaba alyş görnüşi

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Logistika hyzmatlaryny berýän ýa-da emläklerinde ulaglary bolan ähli kompaniýalar ýangyç we çalgy ýaglarynyň (POL) ulanylyşyny hasaba alýarlar. Fuelangyç we çalgy ýaglarynyň hasaba alnyş görnüşi, ýangyç sarp edilişi barada ähli zerur maglumatlary öz içine alýar. Uelangyç we çalgy ýaglaryny bermek üçin blankalar aýratyn hasaba alyş kitabynda ýazylýar. Neşir etmek, ýangyjyň niýetlenen maksady we ulanylyşy barada maglumat çeşmesi bolup hyzmat edýän bellikler esasynda amala aşyrylýar. Uelangyç we çalgy ýaglaryny bermek üçin hasaba alyş formasy üç bölekden ybarat. Birinji bölüm, resminamanyň belgisi, kompaniýanyň ady, ulagyň markasy, ýangyç we çalgy ýaglarynyň ady, berlen senesi, berilmegi üçin jogapkär adamyň maglumatlary ýaly maglumatlar görkezilýär. Formanyň indiki böleginde ulagyň modeli we sany, ýol belgisiniň sany, işgär belgisi bilen sürüjiniň maglumatlary, litrlerde berlen ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň mukdary görkezilýär. Dogrusy, ýangyç we çalgy ýaglary üçin hasaba alyş maglumatlary bilen blankany doldurmagyň iň soňky tapgyry, gollaryň ýygnalmagy we kärhananyň möhri bilen resminama tassyklanylmagydyr. Uelangyç we çalgy ýaglaryny bermek üçin formalar guramada ýangyjyň birnäçe görnüşiniň ulanylýandygy sebäpli tapawutlanyp biler. Fuelangyç we çalgy ýaglaryny çykarmak üçin formalaryň we ýazgy kitabynyň ulanylmagy, buhgalteriýa işinde has köp ulanylýan ýangyjyň hereketi barada hasabat döredýär. Hasapçylyk formalar esasynda amala aşyrylýar, buhgalter hasabatynyň amallarynyň hem üýtgeýändigini ýatdan çykarmaly däldir. Ulag kompaniýalary üçin ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň bahasy maddy çykdajylar, beýleki kompaniýalar üçin beýleki çykdajylaryň hataryna girýär.

Islendik hasaba alyş amallary ýaly, resminama akymyna ýüklenen hem bolsa, ýangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak gaty kyn iş. Köp sanly ulag serişdesiniň barlygynda, ýangyç we çalgy ýaglaryny çykarmak we buhgalter hasabatyny ýöretmek üçin formalary taýýarlamak köp sanly maglumat we gündelik iş bilen baglanyşykly. Formalaryň berilmegi, daşky görnüşi boýunça tapawutlanyp bilýän bäş-on ulag üçin bir wagtda amala aşyrylyp bilner. Resminamalary emele getirmek üçin wagt ýitirmek kärhananyň netijesizliginiň esasy çeşmesidir. Hasapçylyk bilen baglanyşyklylykda, ygtybarlylygy adama bagly boljak şahsyýetnamalary bilen baglanyşykly kynçylyklary döredýär. Adam faktorynyň we köp mukdarda maglumat işlemegiň täsiri astynda ýalňyşlyk goýbermek howpy gaty ýokary. Şol bir wagtyň özünde, goýberilen ýalňyşlyklar ähli buhgalteriýa işleriniň gidişine we hasabatyň mundan beýläk-de emele gelmegine ep-esli derejede täsir edýär. Salgyt hasabatynda goýberilen ýalňyşlyklar jerime tölenmegine sebäp bolýar, bu ýitgiler bolmasa-da kompaniýa zerur däl çykdajylary getirýär. Hasap we resminama dolandyryşyny optimizirlemek üçin köp kompaniýalar awtomatlaşdyrylan ulgamlary ulanýarlar. Şeýle ulgamlar, kompaniýanyň netijeliligini, öndürijiligini we ykdysady öndürijiligini ýokarlandyrmaga goşant goşup, guramanyň işine maksatly hereket edýär.

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy (USS) innowasiýa awtomatlaşdyryş programmasy bolup, onuň mümkinçilikleri bir guramada ýerine ýetirilen islendik iş prosesini aňsatlyk bilen optimizirläp biler. USS-ni ulanmakda ýörite paýlama ýa-da ýöriteleşdirme ýok; ulgam islendik gurama üçin amatlydyr. Programma üpjünçiliginiň özboluşlylygy, guramanyň gurluşynda we iş proseslerinde bolup geçýän üýtgeşmelere uýgunlaşmak ukybyna baglydyr, şeýle hem programmanyň durmuşa geçirilmegi zerur zerurlyklary, islegleri we wezipeleri göz öňünde tutup önümi ösdürmekdir. .

Univershliumumy hasaplaşyk ulgamy bilen bilelikde awtomatiki usulda dürli görnüşleri döretmek we doldurmak, ýangyç sarp edişini hasaplamak, transport prosesine gözegçilik etmek, ulaglaryň tehniki ýagdaýyna gözegçilik etmek, sürüjileriň işine gözegçilik etmek we ş.m. hasabyny aňsatlaşdyryp bilersiňiz. .

Univershliumumy hasapçylyk ulgamy bilen awtomatlaşdyrmak ýönekeý, aňsat we çalt!

USU kompaniýasynyň ýol bellikleri üçin programmany ulanyp, marşrutlarda ýangyjyň yzyny yzarlap bilersiňiz.

Döwrebap programma üpjünçiliginiň kömegi bilen sürüjileri hasaba almak aňsat we ýönekeýdir we hasabat ulgamynyň kömegi bilen iň täsirli işgärleri hem kesgitläp bilersiňiz, hem-de iň peýdalylaryny sylaglap bilersiňiz.

Sahypa ýazgylaryny ýazga almak programmasy, ulaglaryň marşrutlaryndaky çykdajylar, sarp edilen ýangyç we beýleki ýangyç-çalgylar barada maglumat almaga mümkinçilik berer.

Maglumat kagyzlaryny doldurmak üçin programma, maglumatlar bazasyndan maglumatlaryň awtomatiki ýüklenmegi netijesinde kompaniýada resminamalary taýýarlamagy awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.

Ulag amallaryny gurnamaga we çykdajylary optimizirlemäge mümkinçilik berýän alhliumumy Hasap Ulgamyndan döwrebap programma bilen ýol bellikleriniň, ýangyç we çalgy ýaglarynyň hasaba alnyşyny aňsatlaşdyryň.

Hasap ýazgylaryny hasaba almak programmasy, kompaniýanyň ulaglary bilen ýangyç-çalgy we ýangyjyň sarp edilişi barada iň täze maglumatlary görkezmäge mümkinçilik berýär.

Saýlaw bellikleri programmasy USU web sahypasynda mugt elýeterlidir we tanyşmak üçin amatly, amatly dizaýny we köp funksiýasy bar.

Routeshli ugurlary we sürüjileri doly hasaba almagyň netijesinde USU programma üpjünçiligi bukjasy bilen ýangyç sarp edilişini yzarlamak has aňsat.

Islendik logistika kompaniýasy çeýe hasabat bermegi üpjün etjek häzirki zaman kompýuter ulgamlaryny ulanyp, benzin, ýangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almalydyr.

Islendik ulag guramasynda hasaba alyş bellikleri üçin programma talap edilýär, sebäbi onuň kömegi bilen hasabatyň ýerine ýetirilişini çaltlaşdyryp bilersiňiz.

Saýlaw belliklerini hasaba almak, häzirki zaman USU programma üpjünçiligi bilen baglanyşykly kynçylyksyz amala aşyrylyp bilner.

Logistika belliklerini hasaba almak we hasaba almak üçin amatly hasabat ulgamy bolan ýangyç-çalgy programmasy kömek eder.

Fuelangyjyň hasaba alnyş programmasy, ýangyç we çalgy ýaglary barada maglumat ýygnamaga we çykdajylary seljermäge mümkinçilik berer.

Islendik guramadaky ýangyç, çalgy ýaglary we ýangyçlary hasaba almak üçin, öňdebaryjy hasabatlylygy we işleýşi bilen ýol ýazgysy programmasy gerek bolar.

Kompaniýaňyz, USU programmasyny ulanyp, bellik bellikleriniň hereketini elektron hasaplamak arkaly ýangyç-çalgy we ýangyjyň bahasyny ep-esli derejede optimallaşdyryp biler.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy, kurýer kompaniýasynda ýa-da gowşuryş hyzmatynda ýangyjyň we ýangyjyň we çalgy ýaglarynyň sarp edilişini yzarlamaga mümkinçilik berer.

Wayol belliklerini döretmek programmasy, kompaniýanyň umumy maliýe meýilnamasynyň çäginde hasabat taýýarlamaga, şeýle hem häzirki wagtda ugurlar boýunça çykdajylary yzarlamaga mümkinçilik berýär.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak programmasy guramanyň anyk talaplaryna laýyklaşdyrylyp bilner, bu hasabatlaryň takyklygyny ýokarlandyrmaga kömek eder.

Elýeterli menýu bilen köp funksiýaly programma.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny çykarmak üçin formalar bilen işiň optimizasiýasy.

Hasap amallarynyň geçirilişine gözegçilik.

Uelangyç we çalgy ýaglaryny hasaba almak üçin blankalary doldurmagyň prosedurasynyň emele gelmegi, ýerine ýetirilişine gözegçilik.

Awtomatiki re inimde formalary döretmek, emele getirmek, doldurmak.

Awtomatiki usulda ýol bellikleri bilen işläň.

Kompaniýanyň çeşmelerini dolandyrmak.

Fuelangyç çykdajylaryny hasaplamak üçin awtomatlaşdyrylan tablisalar.

Formalardaky maglumatlara görä ýangyç we çalgy ýaglarynyň bahasyny seljermek.

Fuelangyç çykdajylaryny azaltmagyň usullaryny işläp düzmek.

Maliýe, seljeriş we audit amallaryny geçirmek.

Resminamalary awtomatiki işlemek: şertnamalar, formalar, beýannamalar, magazinesurnallar we ş.m.

Wayol bellikleriniň hereketiniň sanawyny doldurmak.

Programmada, transport ýollaryny optimizirlemäge kömek etjek içerki gazet bar.

Dolandyryş gurluşyny optimizasiýa.

Islendik ululykdaky maglumatlary import we eksport etmek.

Ulgamda ýazylan hereketleriň jikme-jik görkezilmegi.

Logistika amallaryny dolandyrmak.

Içindäki ammar dolandyryş ulgamy.

Ulaglara gözegçilik, tehniki hyzmat we abatlaýyş.

Uzakdan kärhana dolandyryş opsiýasy.

Programmada çalt gözleg.

USU-ny ulanmak maglumat saklamagyň howpsuzlygyny kepillendirýär.

Statistik maglumatlary saklamak.

Programma üpjünçiligi önümi üçin ýokary derejeli hyzmat we hyzmat.