Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Tehniki goldaw hyzmatyna haýyşlary gaýtadan işlemegi awtomatlaşdyrmak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 409
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

Tehniki goldaw hyzmatyna haýyşlary gaýtadan işlemegi awtomatlaşdyrmak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?Tehniki goldaw hyzmatyna haýyşlary gaýtadan işlemegi awtomatlaşdyrmak

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Islegleri gaýtadan işlemegi awtomatlaşdyrmak, tehniki goldaw hyzmatynyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň ajaýyp usulydyr. Şeýle-de bolsa, gurallary saýlamaga ünsli çemeleşmek peýdalydyr - bu iň möhüm taraplaryň biridir. USU Programma üpjünçiligi ulgamyndan gaýtadan işlemek haýyşlary programmasyny awtomatlaşdyrmak, hyzmat meseläňizi mümkin boldugyça aňsatlaşdyrýar we dynç almak we ösüş üçin has köp wagt boşadýar. Bu ýerde diňe tehniki goldaw berýän hyzmat üçin jaňlary hasaba alyp bilersiňiz. Gurnama hyzmat merkezleri, awtomatlaşdyryş maglumat hyzmaty, döwlet we hususy kärhanalar üçin amatlydyr. Itüzlerçe adam şol bir wagtyň özünde işlemäge ukyply we bularyň hemmesi - tizligi we öndürijiligi ýitirmän. Olaryň her biri hökmany hasaba alynýar we parol bilen goralýan girişini alýar. Islegleriňizi awtomatlaşdyrmagy has netijeli edýär we talaplaryň howpsuzlygyny kepillendirýär. Islegler baradaky maglumatlary gaýtadan işlemek has çalt we netijeleri umumy maglumatlar bazasynda ýazylýar. Bu ýerde islenýän ýazgyny islän wagtyňyz tapyp bilersiňiz, redaktirläp ýa-da öz islegiňiz boýunça pozup bilersiňiz. Tehniki resminamalaryň hemmesi köpçülige açyk bolmaly däl öýdýärsiňizmi? Soňra ulanyjylaryň delimitasiýasyny düzüň. Şonuň üçin işgäre işi bilen gönüden-göni baglanyşykly çäkli mukdarda maglumat berilýär. Pikirli çemeleşmek bilen, tehniki goldaw hünärmen we ünsüňi sowmaz. Tehniki dolandyryjy we oňa ýakynlar bolup geçýän zatlaryň doly suratyny görýärler we ähli tehniki modullarda işleýärler. Ulgamda işe başlamazdan ozal giriş maglumatyny programma ýadyna bir gezek girizmeli. Dürli tehniki amallary hasam awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär. Mysal üçin, işgärleriň sanawyny girizýärsiňiz we hyzmat berýärsiňiz we resminama döredilende awtomatlaşdyryş programmasynyň özi degişli bölümlerde maglumatlary çalyşýar. Mundan başga-da, ofis formatlarynyň köpüsi bu ýerde goldanýar. Täze programma döredilende derrew onuň kategoriýasyny kesgitläp bilersiňiz. Bu, ilki bilen iň möhümlerini gaýtadan işlemek bilen, ähmiýet derejesine görä tertipleşdirmäge mümkinçilik berýär. Hünärmenleriň arasynda iş ýüküni paýlap, her bir adamyň hereketleriniň dinamikasyny yzarlap bilersiňiz. Awtomatlaşdyryş programmasy kärhananyň resminamalaryny ýuwaş-ýuwaşdan jemleýän umumy maglumat bazasyny döredýär. Bu ýerde zerur gaýtadan işleýän faýly çalt tapmak we goşmaça wagt ýitirmezlik üçin kontekst gözleg funksiýasyny işlediň. Bu, tehniki hyzmatyňyzy awtomatlaşdyrmagy haýyş etmekde möhüm ädimdir. Maglumatlar bazasynda tapylan gabat gelýänleri görkezmek üçin bir-iki harp ýa-da programma belgisini girizmek ýeterlikdir. Deslapky goldaw konfigurasiýasyndan soň ätiýaçlyk ammar güýje girýär. Esasy maglumatlar bazasyndan islendik awtomatiki ýazgylaryň göçürmelerini tötänleýin zeper ýeten ýa-da ýok edilse-de tapyp bolýar. Zerur bolsa, programma üpjünçiliginiň işleýşi tertibe üýtgeýär. Şeýlelik bilen häzirki zaman ýolbaşçylarynyň şahsy Injili - iş dünýäsinde jübü ýerine ýetiriji gollanma alyp bilersiňiz. Derrew hil bahalandyrmasy bilen, sarp ediş bazaryndaky islegleriň ileri tutulmagyny, şeýle hem bolup biljek ýalňyşlyklary düzedip bilersiňiz. Guramaçylyk işlerini ýönekeýleşdirmegiň iň oňat usullaryny saýlaň - USU programma üpjünçiliginiň üpjünçiligini saýlaň!

Tehniki goldaw hyzmatyny awtomatlaşdyrmak baradaky haýyşlary gaýtadan işlemek bilen, kärhananyň işini ep-esli ýeňilleşdirýärsiňiz. Giňişleýin maglumatlar binýady, islendik aralykda işgärleriň işini utgaşdyrýar. Şahsy ulanyjy adyny we parolyny bellemek bilen çalt hasaba alyş prosedurasy. Çylşyrymly howpsuzlyk çäreleri sizi zerur däl töwekgelçiliklerden goraýar we maglumatlaryňyzy seýflerden has ygtybarly goraýar. Islegleriň çalt işlenmegi ygtybarly kompaniýa hökmünde abraý gazanmaga we bazardaky ornuny berkitmäge kömek edýär. Easyeňil özleşdirmek awtomatlaşdyryş ulgamyny islegleriňize laýyklaşdyrýar. Ulanyjy programma üpjünçiligi bilen işlemegiň köp tarapyny özbaşdak düzgünleşdirýär. Köpçülikleýin ýa-da şahsy poçta ulanylanda, sarp edijiler bilen aragatnaşyk azajyk kynçylyk döretmeýär. Iň ýönekeý interfeýs, hatda çaganyň hem alyp bilýän zady. Esasy zat, birneme yhlas etmek we USU Programma üpjünçiliginiň hünärmenleriniň görkezmeleri bilen tanyşmak. Tehniki goldaw tehniki hyzmatyna bildirilýän talaplaryň gaýtadan işlenmegi dürli formatlarda işlemäge mümkinçilik berýär. Işiňizi öňünden meýilleşdiriň. Bu ýerde her bir adam üçin meýilnama düzüp we durmuşa geçirilişini yzarlap bilersiňiz. Programma, adalatly derňewiň esasynda köp menejer hasabatyny döredýär. Bu programma üpjünçiligini gurmak üçin köp garaşmak hökman däl!

Bu prosedura şertnama baglaşylandan we tölegden soň derrew amala aşyrylýar. Tehniki kömek programma üpjünçiligi, dünýäniň islendik dilinde işlemek ukyby ýaly dürli ýöriteleşdirilen funksiýalar bilen doldurylýar. Telefon alyş-çalyşlary ýa-da kompaniýanyň resmi web sahypasy bilen integrasiýa arkaly üpjünçiligiňizi gowulandyryň. Döwlet we hususy guramalarda halk bilen işlemek üçin amatly. Bu ýagdaýda islendik işjeň ulanyjylara rugsat berilýär. Hatda üpjünçiligiň has artykmaçlyklary demo wersiýasynda düýbünden mugt görkezilýär!

Islendik iş gaýtadan işlemek haýyşlarynyň optimizasiýa ädimleri çyzykly däl-de, tebigy ýagdaýda ýerine ýetirilýär. Bu, mümkin boldugyça gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. Gaýtadan işlemegiň dürli ýerine ýetiriş awtomatlaşdyryş wariantlary bar. Aýratyn ýagdaýa baglylykda ýerine ýetirişiň dürli wersiýalary bolmaly we her awtomatlaşdyryş warianty ýönekeý we düşnükli bolmaly. Zerur ýerlerde iş edilýär. Şol bir wagtyň özünde iş bölümleriň araçäkleriniň arasynda paýlanýar we gereksiz integrasiýa ýok edilýär. Barlaglaryň we gözegçilik awtomatlaşdyryş hereketleriniň sany azalýar. Olara göwnejaý işlemeli, bu goldaw hyzmatlarynyň wagtyny we bahasyny azaldar.