Baha: aýda
Programmany satyn alyň

Yourhli soraglaryňyzy şu ýere iberip bilersiňiz: info@usu.kz
 1. Programma üpjünçiligini ösdürmek
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. kömek stoluny awtomatlaşdyrmak
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 328
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: USU software
Maksat: Iş awtomatizasiýasy

kömek stoluny awtomatlaşdyrmak

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?kömek stoluny awtomatlaşdyrmak

Elýeterli bahadan premium-synp programmasy

1. Sazlamalary deňeşdiriň

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň arrow

2. Walýuta saýlaň

JavaScript ýapyk

3. Programmanyň bahasyny hasaplaň

4. Zerur bolsa, wirtual serweri kärendesine sargyt ediň

Employeeshli işgärleriňiziň bir maglumat bazasynda işlemegi üçin kompýuterleriň (simli ýa-da Wi-Fi) arasynda ýerli ulgam gerek. Alsoöne programmany bulutda gurnamagy sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
  Areaerli ulgam ýok

  Areaerli ulgam ýok
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
  Öýde işlemek

  Öýde işlemek
 • Birnäçe şahaňyz bar.
  Şahalary bar

  Şahalary bar
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
  Dynç alyşdan gözegçilik

  Dynç alyşdan gözegçilik
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
  Islän wagtyňyz işläň

  Islän wagtyňyz işläň
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.
  Güýçli serwer

  Güýçli serwer


Wirtual serweriň bahasyny hasaplaň arrow

Programmanyň özi üçin diňe bir gezek töleýärsiňiz. Bulut üçin töleg her aý edilýär.

5. Şertnama gol çekiň

Ylalaşyk baglaşmak üçin guramanyň jikme-jikliklerini ýa-da diňe pasportyňyzy iberiň. Şertnama, zerur zatlary aljakdygyňyzyň kepilligi. Şertnama

Gol çekilen şertnama skanirlenen göçürme ýa-da surat hökmünde bize iberilmeli. Asyl şertnamany diňe kagyz görnüşine mätäçlere iberýäris.

6. Kart ýa-da başga usul bilen töläň

Kartyňyz sanawda ýok walýutada bolup biler. Mesele däl. Programmanyň bahasyny ABŞ-nyň dollarynda hasaplap bilersiňiz we häzirki nyrh boýunça ýerli walýutada töläp bilersiňiz. Kart bilen tölemek üçin bankyňyzyň web sahypasyny ýa-da ykjam programmasyny ulanyň.

Mümkin töleg usullary

 • Bank geçirmesi
  Bank

  Bank geçirmesi
 • Kart bilen töleg
  Card

  Kart bilen töleg
 • PayPal arkaly töläň
  PayPal

  PayPal arkaly töläň
 • Western Union ýa-da başga birine halkara transfer
  Western Union

  Western Union
 • Guramamyzdan awtomatlaşdyrmak, işiňiz üçin doly maýa goýumdyr!
 • Bu bahalar diňe ilkinji satyn almak üçin güýje girýär
 • Diňe ösen daşary ýurt tehnologiýalaryny ulanýarys we bahalarymyz hemmeler üçin elýeterlidir

Programmanyň konfigurasiýalaryny deňeşdiriň

Meşhur saýlaw
Ykdysady Standart Hünärmen
Saýlanan programmanyň esasy wezipeleri Wideony görüň arrow down
Videohli wideolary öz diliňizdäki subtitrler bilen görüp bilersiňiz
exists exists exists
На русском:
Birden köp ygtyýarnama satyn alanyňyzda köp ulanyjy iş tertibi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Dürli dilleri goldamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Apparat goldawy: ştrih-kod skanerleri, kwitansiýa printerleri, bellik printerleri Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Poçta ibermegiň häzirki zaman usullaryny ulanmak: E-poçta, SMS, Viber, ses awtomatiki aýlamak Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Microsoft Word formatda resminamalaryň awtomatiki doldurylmagyny düzmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Tost habarnamalaryny sazlamak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists exists exists
На русском:
Programma dizaýnyny saýlamak Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Tablisa maglumat importyny özleşdirmek ukyby Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Häzirki hatary göçürmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary tablisada süzmek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Setirleri toparlamak tertibine goldaw Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Maglumatlary has wizual görkezmek üçin şekilleri bellemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Has görnükli bolmak üçin giňeldilen hakykat Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Her ulanyjynyň özi üçin belli sütünleri wagtlaýyn gizlemek Wideony görüň arrow down exists exists
На русском:
Belli bir roly ulanýanlar üçin belli sütünleri ýa-da tablisalary hemişelik gizlemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat goşmak, redaktirlemek we pozmak üçin rollara hukuk bellemek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Gözlemek üçin meýdanlary saýlamak Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Dürli rollar üçin hasabatlaryň we hereketleriň elýeterliligini düzmek Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumatlary tablisalardan ýa-da hasabatlardan dürli formatlara eksport ediň Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat ýygnamak terminalyny ulanmak mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Maglumat bazasynyňyza professional ätiýaçlyk nusgasyny düzmek mümkinçiligi Wideony görüň arrow down exists
На русском:
Ulanyjynyň hereketlerine gözegçilik Wideony görüň arrow down exists
На русском:

Bahalara dolan arrow

Wirtual serweri kärendesine almak. Bahasy

Bulut serweri haçan gerek?

Wirtual serweriň kärendesi, goşmaça wariant hökmünde we aýratyn hyzmat hökmünde alhliumumy Hasap Ulgamyny alyjylar üçin elýeterlidir. Bahasy üýtgemeýär. Bulut serwerini kärendesine sargyt edip bilersiňiz:

 • Birden köp ulanyjy bar, ýöne kompýuterleriň arasynda ýerli ulgam ýok.
 • Käbir işgärlerden öýde işlemek talap edilýär.
 • Birnäçe şahaňyz bar.
 • Dynç alyşda hem işiňize gözegçilik etmek isleýärsiňiz.
 • Programmanyň günüň islendik wagty işlemeli.
 • Uly çykdajysyz güýçli serwer isleýärsiňiz.

Eger enjamy bilýän bolsaňyz

Eger enjamy bilýän bolsaňyz, enjam üçin zerur aýratynlyklary saýlap bilersiňiz. Görkezilen konfigurasiýanyň wirtual serwerini kärendesine almagyň bahasy derrew hasaplanar.

Apparat hakda hiç zat bilmeýän bolsaňyz

Tehniki taýdan ökde däl bolsaňyz, aşakda:

 • 1-nji abzasda, bulut serweriňizde işlejek adamlaryň sanyny görkeziň.
 • Indiki siziň üçin has möhüm zady çözüň:
  • Iň arzan bulut serwerini kärendesine almak has möhüm bolsa, başga zady üýtgetmäň. Bu sahypany aşak aýlaň, bulutda serweri kärendesine almak üçin hasaplanan çykdajylary görersiňiz.
  • Eger çykdajy guramaňyz üçin gaty amatly bolsa, öndürijiligi gowulaşdyryp bilersiňiz. 4-nji ädimde serweriň öndürijiligini ýokary derejä üýtgediň.

Enjam konfigurasiýasy

JavaScript ýapyk, hasaplamak mümkin däl, baha sanawy üçin döredijiler bilen habarlaşyň

Soňky ýyllarda “Kömek stoly” awtomatlaşdyrylyşy, ulanyjylar bilen aragatnaşygyň hilini derrew gowulandyrmak, hasabat we kadalaşdyryjy resminamalary tertipleşdirmek, arzalary kabul etmek we işlemek we ýyldyrym çaltlygy bilen baglanyşykly meselelere jogap bermek üçin ýöriteleşdirilen hyzmatlary kabul edýän uly islege eýe boldy. Awtomatlaşdyrylan ýagdaýynda, Kömek stolunyň käbir prosesi gutarnykly bolup galýar, dolandyryjy haýyşa jogap bermeýär, zerur formalary wagtynda taýýarlap bilmeýär, abatlaýyş hünärmenlerine maglumat geçirýär we doly ýerine ýetirmäge geçýär. täze wezipe.

USU Programma üpjünçiligini ösdürmek (usu.kz), awtomatlaşdyryşyň ýokary hilini, IT önümleriniň giň toplumyny we köpugurly we dürli funksional diapazony kesgitleýän Kömek stolunyň ulanyjylarynyň goldawy ugrunda uzak wagtlap işleýär. . Gizlin däl, ähli problemalary awtomatlaşdyrmak arkaly gizläp bolmaz, käbir gurluş ýalňyşlyklary we dolandyryş kemçilikleri çözülip bilner. Kömek stolunyň registrleri müşderiler barada jikme-jik maglumat berýär. Ulanyjylar, programmanyň käbir aýratynlyklary üçin mugt ussat tapmak üçin haýyşlaryň taryhyna seretmekde kynçylyk çekmeýärler. Awtomatlaşdyrylan ýagdaýynda, soň aýgytly bolup biläýjek nuansy sypdyrmak kyn. Hünärmenler goşmaça bölekleri we materiallary, ýörite enjamlary, ätiýaçlyk şaýlaryny talap edýän bolsa, abatlaýyş işleri tamamlanandan soň awtomatlaşdyryş programmasy tarapyndan taýýarlanan hasabat hasabata goşulýar. Kömek stoly platformasy maglumatlary, teksti we grafiki faýllary erkin alyşmaga, guramanyň işgärlerine iş ýüküni organiki paýlamaga, abatlaýyş möhletleriniň berjaý edilmegine berk gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Awtomatlaşdyrylmazdan, müşderiler bilen netijeli aragatnaşyk saklamak, SMS paýlamak bilen meşgullanmak we meseläniň gutarandygyny müşderä habar bermek kyn. Bir ýa-da iki sargyt bilen baglanyşykly mesele ýok bolsa, onlarça bolsa, käbir kynçylyklar ýüze çykýar. “Kömek stoly” platformasynyň aýratyn artykmaçlygy, awtomatlaşdyryşda möhüm ähmiýete eýe bolan belli bir sazlama şertlerini uýgunlaşdyrmak ukybydyr. Her bir kompaniýa öz wezipelerini kesgitleýär: maliýe işleri, müşderiler bilen aragatnaşyk, iş gatnaşyklary we ş.m. Kömek stolunyň programmalary adaty hyzmat merkezleri, lukmançylyk guramalary, ulanyjy goldaw hyzmatlary we ýöriteleşen döwlet edaralary ýaly köp pudaklarda we iş ugurlarynda giňden ýaýrady. ilat bilen aragatnaşyk. Awtomatlaşdyryş iň oňat çözgüt ýaly bolup görünýär. Birnäçe minutda dolandyryşy düýpgöter üýtgedýän has ýokary hilli funksional taslama tapmak kyn. Kömek stoly platformasy hyzmat we ulanyjylara maglumat goldawy bilen meşgullanýar, häzirki we meýilleşdirilen meselelere gözegçilik edýär, düzgünleri we hasabatlary taýýarlaýar. Awtomatlaşdyryş bilen, anketanyň hasaba alynmagy ep-esli azalýar. Ulanyjylar gereksiz çäreleri görmeli däldirler. Hasaba alyş prosesi birnäçe sekunt dowam edýär. Meýilleşdiriji ähli abatlaýyş işleriniň wagtynda tamamlanandygyna göz ýetirýär. Käbir meseleler goşmaça materiallary, bölekleri we ätiýaçlyk şaýlaryny talap edýän bolsa, emeli intellekt olaryň elýeterliligini çalt barlaýar ýa-da satyn almalary çalt guramaga kömek edýär.

Kömek stolunyň konfigurasiýasy, kompýuter başarnyklaryna we tejribesine garamazdan ähli ulanyjylar üçin amatlydyr. Awtomatlaşdyryş bilen abatlaýyş işleri her etapda we her etapda gözegçilik edilýär. Maglumat wizual görnüşde berilýär. Müşderilere SMS-poçta arkaly abatlaýyş çäreleri barada habar bermek, hyzmatyň bahasyny habar bermek, kompaniýanyň hyzmatlaryny mahabatlandyrmak we ş.m. gadagan edilmeýär. Ulanyjylara häzirki sargytlar, tekst we grafiki faýllar barada amaly maglumatlary alyşmakda kynçylyk çekmeýär. , belli bir mesele üçin mugt hünärmen tapmak. Her bir işgäriň işine manyly düşünmek üçin ekranlarda öndürijilik ölçeglerini görkezmek aňsat. Kömek stolunyň konfigurasiýasy diňe bir häzirki we meýilleşdirilen hereketleri yzarlaman, eýsem hasabatlary awtomatiki taýýarlaýar, öndürijiligi ýazga alýar we hyzmatlaryň bahasyny kesgitleýär.

Düzgüne görä, awtomatlaşdyryş taslamasy ellerimizi impulsda saklamak, zerur bölekleri wagtynda satyn almak, möhüm ýygnagy sypdyrmazlyk, iş möhletleriniň gutarmagyny ýatdan çykarmazlyk we ş.m. duýduryş moduly bilen enjamlaşdyrylandyr hyzmatlaryň öndürijiligini ep-esli ýokarlandyrmak üçin hyzmatlar we ulgamlar aýrylmaýar. Programmany islendik hyzmat merkezi, kompýuter goldaw bölümi we hökümet guramasy aňsatlyk bilen ulanyp biler. Optionshli wariantlar önümiň esasy konfigurasiýasyna girizilmedi. Käbir aýratynlyklar tölegli. Degişli sanawy öwrenmegiňizi maslahat berýäris. Amatly konfigurasiýany saýlamak, amaly usul bilen başlangyç usulda tanyşmak, amal etmek, öwrenmek üçin demo wersiýasyndan başlamaly. Iş prosesi bilen häsiýetlendirilýär: iş prosesini amala aşyrmak üçin bar bolan tehnologiýa, iş ulgamynyň bar bolan gurluşy, awtomatlaşdyryş gurallary, enjamlar, mehanizmler we ş.m., amalyň durmuşa geçirilmegini üpjün etmek. Iş amallarynyň netijeliligini bahalandyrmagyň esasy görkezijileri, belli bir wagt aralygynda tölenen belli bir hilli önümleriň sany, önümleri sarp edijileriň sany, önüm öndürmekde ýerine ýetirilmeli adaty amallaryň sanydyr. belli wagt aralygy, önümçilik çykdajylarynyň bahasy, adaty amallaryň dowamlylygy, önümçilige düýpli maýa goýumlary, şeýle hem awtomatlaşdyryş kömek stoly hökmünde başarnykly kömekçi.