1. USU
 2.  ›› 
 3. Işi awtomatlaşdyrmak üçin programmalar
 4.  ›› 
 5. Kömek stoluna gözegçilik
Reýting: 4.9. Guramalaryň sany: 488
rating
Countriesurtlar: Hemmesi
Operasiýa ulgamy: Windows, Android, macOS
Programmalar topary: Iş awtomatizasiýasy

Kömek stoluna gözegçilik

 • Awtorlyk hukugy programmalarymyzda ulanylýan täjirçiligi awtomatlaşdyrmagyň özboluşly usullaryny goraýar.
  Awtorlyk hukugy

  Awtorlyk hukugy
 • Barlanan programma üpjünçiligini neşir edýäris. Programmalarymyzy we demo-wersiýalarymyzy işledenimizde bu operasiýa ulgamynda görkezilýär.
  Barlanan neşirçi

  Barlanan neşirçi
 • Kiçi kärhanalardan uly kärhanalara çenli dünýädäki guramalar bilen işleýäris. Kompaniýamyz kompaniýalaryň halkara sanawyna girýär we elektron ynam belligi bar.
  Ynamyň alamaty

  Ynamyň alamaty


Çalt geçiş.
Indi näme etmek isleýärsiňiz?

Programma bilen tanyşmak isleseňiz, iň çalt usul ilki bilen doly wideo tomaşa etmek, soňra mugt demo wersiýasyny göçürip almak we özi bilen işlemekdir. Zerur bolsa, tehniki goldawdan prezentasiýa soraň ýa-da görkezmeleri okaň.Kömek stoluna gözegçilik - Programmanyň skrinshoty

Soňky ýyllarda häzirki iş proseslerini we haýyşlaryny dogry yzarlamak, çeşmeleri kadalaşdyrmak, işgärler düzümini döretmek we hasabatlary we kadalaşdyryjy resminamalary awtomatiki taýýarlamak üçin Kömek stolunyň gözegçiligini awtomatlaşdyrmak adaty boldy. Awtomatiki gözegçilik, Kömek stolunyň ähli amallaryna bir wagtyň özünde gözegçilik etmäge, maddy çeşmeleri wagtynda doldurmaga, mugt hünärmen gözlemäge ýa-da käbir bölekleri we ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almaga, müşderiler bilen geljegi uly we özara peýdaly gatnaşyklary ýola goýmaga mümkinçilik berýär.

Öndüriji kim?

Akulow Nikolaý

Bu programma üpjünçiliginiň dizaýnyna we işlenip düzülmegine gatnaşan hünärmen we baş programmist.

Bu sahypa gözden geçirilen senesi:
2024-06-17

Bu wideo rus dilinde. Başga dillerde wideo düşürip bilmedik.

Uzak wagt bäri USU Programma üpjünçiligi ulgamy (usu.kz), ulanyjylaryň we kompaniýalaryň isleglerine, IT-sferanyň dürli ugurlarynda hyzmat we tehniki goldawlara netijeli gözegçilik etmäge mümkinçilik berýän Kömek stoly görnüşinde programma üpjünçiliginiň çözgütlerini taýýarlaýar. . Dolandyryşyň ýagdaýynyň esasan adam faktory tarapyndan kesgitlenýändigi hiç kim üçin syr däl. Programma bu garaşlylygy guraýar, gündelik çykdajylary azaldýar we töwekgelçilikleri azaldýar. Hiç bir operasiýa ünsden düşmeýär. Düzgüne görä, ýörite maglumat duýduryş moduly gurnaldy. Kömek stolunyň registrlerinde haýyşlaryň we müşderileriň jikme-jik gysgaça mazmuny, düzgünleri we analitiki nusgalary bar. Gurluşyň işine gözegçilik etmek, ownuk meselelere çalt jogap berip bilseňiz, häzirki amallara işjeň gözegçilik etmegi göz öňünde tutýar. Göni gözegçilik hakyky wagtda amala aşyrylýar. Käbir sargytlar goşmaça çeşmeler (bölekler, ätiýaçlyk şaýlary, hünärmenler) talap edip bilýän bolsa, programma size bu barada tiz habar berýär. Ulanyjylar tapmany dogry goýmaly, amaly sargyt etmeli we gerek wagty saýlamaly.

Häzirki wagtda bu programmanyň demo görnüşi diňe rus dilinde.

Demo wersiýasyny mugt göçürip alyp bilersiňiz. Iki hepde programmada işläň. Aýdyňlyk üçin käbir maglumatlar eýýäm girizildi.Kömek stoly platformasy arkaly maglumat, grafiki we tekst, faýllar, dolandyryş hasabatlary, statistiki we analitiki hasaplamalar alyşmak gaty aňsat. Guramalary dolandyrmagyň her bir ugry gözegçilik astynda. Kömek stoly, şeýle hem dolandyryşyň hilini awtomatiki ýokarlandyrýan müşderiler bilen aragatnaşyk meselelerine gözegçilik edýär. SMS habarlaşma modulyny ulanyp, kompaniýalaryň hyzmatlaryny netijeli ösdürip, mahabat maglumatlary iberip, müşderiler bilen gepleşik geçirip bilersiňiz.Kömek stoluna gözegçilik etmegi sargyt ediň

Programmany satyn almak üçin bize jaň ediň ýa-da ýazyň. Hünärmenlerimiz, degişli programma üpjünçiligi konfigurasiýasy barada siziň bilen razylaşarlar, şertnama we töleg üçin hasap-faktura taýýarlarlar.Programmany nädip satyn almaly?

Gurnama we okuw internet arkaly amala aşyrylýar
Takmynan wagt talap edilýär: 1 sagat 20 minutŞeýle hem, ýörite programma üpjünçiligini işläp düzüp bilersiňiz

Softwareörite programma üpjünçiligi talaplaryňyz bar bolsa, ýörite taýýarlamagy sargyt ediň. Soňra programma uýgunlaşmak hökman däl, ýöne programma iş amallaryňyza düzediler!
Kömek stoluna gözegçilik

Kömek stolunyň jogapkärçiligini ýatdan çykarmaň. Ol infrastruktura aýratynlyklaryna, şahsy islegleriňize, tehniki goldaw ülňülerine, uzak möhletli maksatlara we kompaniýanyň şu ýerde we häzirki wagtda, şeýle hem gysga möhletde öňde goýan maksatlaryna ünsi jemleýär. Awtomatiki gözegçilik iň oňat çözgüt bolar. Iş gurşawynyň ähli inçeliklerini we nuanslaryny göz öňünde tutup, hiç wagt gözegçilik beýle ygtybarly we amatly bolmandy. Ilki bilen önümiň demo wersiýasyny özleşdirmegiňizi, amaly enjamlaryňyza karar bermegiňizi maslahat berýäris.

Kömek stoly programmasy häzirki hyzmat we tehniki goldaw proseslerine gözegçilik edýär, buýrugyň ýerine ýetirilişine, işiň hiline we wagtyna awtomatiki gözegçilik edýär. Elektron kömekçi, täze arzany bellige almak, kadalaşdyryjy resminamalary döretmek we hasabat bermek ýaly wagt ýitirmäge öwrenişenok. Meýilleşdirijiniň üsti bilen indiki haýyşyň ýerine ýetirilişiniň ähli basgançaklaryna gözegçilik etmek, meseleleriň arasynda erkin geçmek has aňsat. Belli bir buýrugyň ýerine ýetirilmegi goşmaça çeşmeler talap edip bilýän bolsa, programma üpjünçiligi bu barada habar berýär.

Kömek stolunyň konfigurasiýasy kadadan çykmalar ýok diýen ýaly ähli ulanyjylary özüne çekýär. Çalt, täsirli we dostlukly we içgin interfeýsi bar. Her önümçilik tapgyry gözegçilik astynda saklanýar, bu bolsa öz gezeginde ýyldyrym çaltlygyndaky meselelere reaksiýa bildirmäge, ýerine ýetirijileri üns bilen saýlamaga we material gaznasynyň ýagdaýyna gözegçilik etmäge mümkinçilik berýär. Gurlan habarlaşma modulynyň üsti bilen müşderiler bilen aragatnaşyk saklamak gadagandyr. Ulanyjylar maglumat, grafiki we tekst faýllaryny, dolandyryş hasabatlaryny çalt alyş-çalyş edip bilerler. Kömek stoly ulgamy işgärleriň işine gözegçilik edýär we baha berýär, umumy iş ýüküni sazlaýar we işiň iň amatly derejesini saklamaga synanyşýar. Awtomatiki dolandyryşyň kömegi bilen, häzirki wezipeleri we iş proseslerini, hem-de uzak möhletli maksatlary, guramalary ösdürmegiň strategiýasyny, mahabat hyzmatlarynyň mehanizmlerini mahabatlandyryp we yzarlap bilersiňiz. Duýduryş moduly deslapky gurnalan. Barmagyňy elmydama hadysalaryň täsirinde saklamagyň aňsat usuly ýok. Ösen ýaşaýyş jaýlary we hyzmatlary bilen birleşmek ukybyny göz öňünde tutmaly. Programma üpjünçiligi, ululygyna we hünärine garamazdan hyzmat merkezleri, tehniki goldaw hyzmatlary, IT kompaniýalary üçin amatlydyr. Toolshli gurallar önümiň esasy konfigurasiýasynda ýer tapmady. Olaryň käbiri aýratyn görkezilýär. Tölegli goşmaçalaryň sanawyna göz aýlaň. Taslama bilen tanyşmak we peýdalaryny kesgitlemek üçin mümkin boldugyça gysga wagtda başlamaly. Demo wersiýasy mugt elýeterlidir. Guramanyň iş şertleri üýtgese, onda kabul edilen işewürlik ulgamy netijesiz bolup biler, bu ulgamda belli bir maksatly üýtgemegi ýa-da iş amallaryny optimizirlemegi talap edýär. Optimizasiýa, işleriniň esasy degişli görkezijilerinde: bahasy, hili, hyzmatlary we depgini düýpli gowulaşmak üçin kompaniýalaryň iş proseslerine düýpli täzeden garamakdyr. Optimizasiýa we kärhananyň netijeliliginiň ýokarlanmagyna alyp barýan hereketler: birnäçe iş proseduralary birleşdirilýär. Amal keseligine gysylýar. Prosesiň ähli ädimlerini bir işe getirmek mümkin däl bolsa, bu iş üçin jogapkär bir topar döredilýär, bu bolsa toparyň agzalarynyň arasynda iş geçirilende ýüze çykýan käbir gijikdirmelere we ýalňyşlyklara sebäp bolýar. Bularyň hemmesi belli bir netijelere sebäp bolup biler, ýöne iň berk talaplaryňyza laýyk bir programma tapyp boljak USU Programma toparymyz däl.